Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Пенковото", област Кърджали

Дата на обявяване: 18.05.2021

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства, във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ в площ "Пенковото", разположена на територията на община Кирково, област Кърджали, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, зона 35:

Х [m]

Y [m]

1

4587369

365180

2

4587369

365295

3

4587085

365428

4

4586723

365556

5

4586255

365504

6

4585527

365299

7

4585061

365109

8

4585169

364955

9

4585636

365072

10

4585964

365244

11

4586122

365356

12

4586524

365397

13

4586934

365350

14

4587185

365169