Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Лисичето", област Кърджали

Дата на обявяване: 29.06.2021

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Министерство на енергетиката предстои да се предостави разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали в площ "Лисичето", разположена на територията на община Кирково, област Кърджали, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, зона 35:

Х [m]

Y [m]

1

4587094

363518

2

4587137

363643

3

4587479

363995

4

4587564

364287

5

4587773

364720

6

4587768

364778

7

4587649

364957

8

4587610

365084

9

4587403

365168

10

4587337

365124

11

4587427

365104

12

4587591

364975

13

4587650

364728

14

4587516

364419

15

4587134

363833

16

4586959

363961

17

4586748

363789

18

4587017

363538

19

4587045

363532

20

4587058

363525