Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Кърчовото", област Кърджали

Дата на обявяване: 16.02.2021

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерството на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Кърчовото", разположена в землището на с. Лозенградци, община Кирково, област Кърджали, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, зона 35:

Х [m]

Y [m]

1

4573505,4

365299,4

2

4573425,4

365434,8

3

4573341,2

365493,2

4

4573292,2

365498,8

5

4573225,4

365622,3

6

4573193,2

365496,2

7

4573009,8

365563,9

8

4572971,6

365452,7

9

4573157,2

365355,0

10

4573308,5

365309,0