Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Биковото", област Хасково

Дата на обявяване: 07.05.2021

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства, във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) и § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗПБ (обн. ДВ, бр. 79 от 8 септември 2020 г.), Министерството на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗПБ в площ "Биковото", разположена в землищата на селата Брусино, Планинец и Сборино, община Ивайловград, област Хасково, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, зона 35:

Х [m]

Y [m]

1

4596393

409724

2

4595956

410741

3

4595547

410860

4

4595455

411023

5

4595448

411649

6

4595202

411486

7

4595205

410986

8

4595455

410988

9

4595457

410738

10

4595657

410739

11

4595748

410029

12

4596170

409589