Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Решение № 855 от 03.11.2015 г. за приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на концесионен договор за добив на въглища от находище "Пернишки въглищен басейн"

РЕШЕНИЕ 855от 3 ноември 2015 година

За приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на концесионен договор за добив на въглища от находище "Пернишки въглищен басейн", община Перник, област Перник, сключен между министъра на енергетиката и енергийните ресурси и "Мини открит въгледобив" ЕАД - Перник, на 18 декември 2003 г., изменен и допълнен с Анекс № 1 от 7 юни 2004 г., Анекс № 2 от 5 април 2006 г. и с Анекс № 3 от 1 юни 2007 г.

На основание чл. 5, ал. 3, чл. 70, ал. 3, т. 5 от Закона за концесиите (изм., ДВ, бр. 45 от 2012 г.) във връзка с § 23а, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за концесиите (ДВ, бр. 45 от 2012 г.), чл. 36, ал. 2 от Закона за подземните богатства, § 63 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Приема отправеното от концесионера предложение за изменение на концесионния договор за добив на въглища от находище "Пернишки въглищен басейн", сключен между министъра на енергетиката и енергийните ресурси и "Мини открит въгледобив" ЕАД - Перник, на 18 декември 2003 г., изменен и допълнен с Анекс № 1 от 7 юни 2004 г., Анекс № 2 от 5 април 2006 г. и с Анекс № 3 от 1 юни 2007 г., с което се продължава определения с Решение № 780 на Министерския съвет от 2003 г. срок с 15 години, считано от 13 август 2014 г.

2. Срокът на концесията се продължава при условията на сключения на 18 декември 2003 г. концесионен договор за добив на въглища от находище "Пернишки въглищен басейн" между министъра на енергетиката и енергийните ресурси и "Мини открит въгледобив' ЕАД - Перник, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 7 юни 2004 г., Анекс № 2 от 5 април 2006 г. и с Анекс № 3 от 1 юни 2007 г.

3. Упълномощава министъра на енергетиката да сключи допълнителното споразумение с "Мини открит въгледобив" ЕАД - Перник, в едномесечен срок от приемането на решението.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

отпечатай тази страница