Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

РЕШЕНИЕ № 763 ОТ 13.12.2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР ЗА ДОБИВ НА СУРОВ НЕФТ ОТ НАХОДИЩЕ “ГОРНИ ДЪБНИК“, ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

Р Е Ш Е Н И Е 763

 

от        13   декември       2019 година

ЗА приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на концесионен договор за добив на суров нефт от находище "Горни Дъбник", сключен на 12 септември 2003 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и "Проучване и добив на нефт и газ" ЕАД - Плевен, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 1 юли 2004 г., с Анекс
№ 2 от 6 октомври 2010 г., с
Допълнително споразумение № 3 от 28 септември 2011 г. и с Анекс № 4 от 31 януари 2014 г.

 

На основание чл. 36, ал. 2 от Закона за подземните богатства, Решение № 542 на Министерския съвет от 30 юли 2003 г. за предоставяне на концесия за добив на суров нефт – подземно богатство по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, от находище "Горни Дъбник", община Долни Дъбник, област Плевен, изменено с Решение № 592 на Министерския съвет от 1 август 2011 г., чл. 4.3 от концесионен договор за добив на суров нефт от находище "Горни Дъбник", заявление с вх. № Е-26-П-469 от 5 септември 2019 г. от "Проучване и добив на нефт и газ" АД – София, и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:


1. Приема отправено от концесионера предложение за изменение на концесионен договор за добив на суров нефт от находище "Горни Дъбник", сключен на 12 септември 2003 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и "Проучване и добив на нефт и газ" ЕАД - Плевен, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 1 юли 2004 г., с Анекс № 2 от 6 октомври 2010 г., с Допълнително споразумение № 3 от 28 септември 2011 г. и с Анекс № 4 от
31 януари 2014 г., чрез продължаване на определения с Решение № 542 на Министерския съвет от 30 юли 2003 г. (ДВ, бр. 70 от 2003 г.), изменено с Решение № 592 на Министерския съвет от 1 август 2011 г., срок с 15 години считано от 13 август 2020 г.

2. Срокът на концесията се продължава при условията на концесионен договор за добив на суров нефт от находище "Горни Дъбник", сключен на 12 септември 2003 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и "Проучване и добив на нефт и газ" ЕАД - Плевен, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 1 юли 2004 г., с Анекс № 2 от 6 октомври 2010 г., с Допълнително споразумение № 3 от 28 септември 2011 г. и с Анекс № 4 от
31 януари 2014 г., и на това решение.

3. В допълнителното споразумение за изменение и допълнение на концесионния договор да бъдат включени задължения на концесионера за:

3.1. Предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, която да бъде в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, за извършване на годишната вноска във Фонд за напускане, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията.

3.2. Възстановяване размера на гаранцията при усвояване изцяло или на част от нея в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за това.

3.3. Дължими неустойки при неизпълнение на задължения по концесионния договор.

4. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми концесионера за решението и да сключи допълнително споразумение с "Проучване и добив на нефт и газ" АД - София, в едномесечен срок от уведомяването.

 

 

 

 

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Томислав Дончев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

отпечатай тази страница