Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

РЕШЕНИЕ № 762 ОТ 13.12.2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР ЗА ДОБИВ НА СУРОВ НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ ОТ НАХОДИЩЕ “ДОЛНИ ДЪБНИК“, ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 762

 

от      13   декември      2019 година

ЗА приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на концесионен договор за добив на суров нефт и природен газ от находище "Долни Дъбник", сключен на 12 септември 2003 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и "Проучване и добив на нефт и газ" ЕАД - Плевен, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 1 юли 2004 г. и с Анекс № 2 от 6 октомври 2010 г.

 

 

На основание чл. 36, ал. 2 от Закона за подземните богатства, Решение № 537 на Министерския съвет от 30 юли 2003 г. за предоставяне на концесия за добив на суров нефт и природен газ – подземни богатства по
чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, от находище "Долни Дъбник", община Долни Дъбник, област Плевен, чл. 4.3 от концесионен договор за добив на суров нефт и природен газ от находище "Долни Дъбник", заявление с вх. № Е-26-П-468 от 5 септември 2019 г. от "Проучване и добив на нефт и газ" АД - София, и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

 

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Приема отправено от концесионера предложение за изменение на концесионен договор за добив на суров нефт и природен газ от находище "Долни Дъбник", сключен на 12 септември 2003 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и "Проучване и добив на нефт и газ" ЕАД - Плевен, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 1 юли 2004 г. и с Анекс № 2 от 6 октомври 2010 г., чрез продължаване на определения с Решение № 537 на Министерския съвет от 30 юли 2003 г. (ДВ, бр. 70 от 2003 г.) срок с 15 години считано от
13 август 2020 г.

2. Срокът на концесията се продължава при условията на концесионен договор за добив на суров нефт и природен газ от находище "Долни Дъбник", сключен на 12 септември 2003 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и "Проучване и добив на нефт и газ" ЕАД - Плевен, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 1 юли 2004 г. и с Анекс № 2 от 6 октомври 2010 г., и на това решение.

3. В допълнителното споразумение за изменение и допълнение на концесионния договор да бъдат включени задължения на концесионера за:

3.1. Предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, която да бъде в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, за извършване на годишната вноска във Фонд за напускане, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията.

3.2. Възстановяване размера на гаранцията при усвояване изцяло или на част от нея в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за това.

3.3. Дължими неустойки при неизпълнение на задължения по концесионния договор.

4. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми концесионера за решението и да сключи допълнително споразумение с "Проучване и добив на нефт и газ" АД - София, в едномесечен срок от уведомяването.

 

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Томислав Дончев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

отпечатай тази страница