Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

РЕШЕНИЕ № 708/17.11.2017 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА "ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" АД-ГР. СОФИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР ЗА ДОБИВ НА СУРОВ НЕФТ ОТ НАХОДИЩЕ "СТАРОСЕЛЦИ", ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК,ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Решение № 708

от   17 ноември    2017 година

ЗА приемане на отправено от концесионера "Проучване и добив на нефт и газ" АД - гр. София, предложение за изменение на концесионен договор за добив на суров нефт от находище "Староселци", община Долни Дъбник, област Плевен, и за отправяне на предложение до концесионера за уреждане на последиците от забавеното приемане на предложението

На основание чл. 5, ал. 3 от Закона за концесиите, чл. 70, ал. 3, т. 5 от Закона за концесиите (редакция към ДВ, бр. 73 от 2011 г.) във връзка с § 23а, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите, чл. 36, ал. 2 от Закона за подземните богатства, чл. 26.1 и 26.2 от концесионния договор за добив на суров нефт от находище "Староселци", община Долни Дъбник, област Плевен, сключен на 12 септември 2003 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и "Проучване и добив на нефт и газ" ЕАД - гр. Плевен, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 1 юли 2004 г., Анекс № 2 от 6 октомври 2010 г. и Анекс № 3 от 18 септември 2012 г. (концесионния договор) и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Приема отправеното от концесионера "Проучване и добив на нефт и газ" АД - гр. София, предложение за изменение на срока на концесионния договор, като първоначално определеният срок се продължи с 15 години.

2. Изменението на срока по т. 1 да се извърши с допълнително споразумение към концесионния договор.

3. Предлага на концесионера с допълнителното споразумение по т. 2 да се уредят последиците от забавеното приемане на предложението за продължаване на срока на концесията в съответствие с чл. 26.1 и 26.2 от концесионния договор чрез добавяне на срока на забавата към изменения срок на концесията.

4. Изменението на срока на концесията по т. 1 и 3 да се извърши без да се променят останалите условия на концесионния договор.

5. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми концесионера за решението и да сключи допълнителното споразумение по т. 2 в едномесечен срок от уведомяването.

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Томислав Дончев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

отпечатай тази страница