Решение № 659/08.08.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗПБ – варовици, от находище "Луковит"

 

РЕШЕНИЕ № 659 ОТ 8 АВГУСТ 2016 Г.

за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище "Луковит", участък "Луковит – Север", участък "Луковит – Централен" и участък "Луковит – Южен", община Луковит, област Ловеч, на "Илинденски мрамор" ООД, гр. Сандански

На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), чл. 95е, ал. 1 от Закона за концесиите във връзка с чл. 71 ЗПБ, § 63 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Предоставя концесия за добив с предмет – експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 ЗПБ – скалнооблицовъчни материали – варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Луковит", участък "Луковит – Север", участък "Луковит – Централен" и участък "Луковит – Южен", община Луковит, област Ловеч, която се извършва със средства на концесионера и на негов риск.

2. Определя концесионна площ с размер 793 583 кв. м, която е индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 6 в координатна система"1970 г.", обединяваща трите участъка. В тези граници концесионната площ включва:

2.1. Площта на находище "Луковит", участък "Луковит – Север", участък "Луковит – Централен" и участък "Луковит – Южен":

2.1.1. участък "Луковит – Север" с площ 240 140 кв. м, индивидуализирана с координати на точките с номера от 1 до 16 по външния контур на запасите и ресурсите в координатна система "1970 г.";

2.1.2. участък "Луковит – Централен" с площ 159 627 кв. м, индивидуализирана с координати на точките с номера от 1 до 14 по външния контур на запасите и ресурсите в координатна система "1970 г.";

2.1.3. участък "Луковит – Южен" с площ 338 726 кв. м, индивидуализирана с координати на точките с номера от 1 до 18 по външния контур на запасите и ресурсите в координатна система "1970 г.".

2.2. Площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията извън добива.

3. Определя срок на концесията 35 години. Началният срок на концесията е датата на влизане в сила на концесионния договор.

4. Концесионният договор влиза в сила от датата, на която са изпълнени едновременно следните условия:

4.1. Влизане в сила на решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение за добив и първична преработка на подземните богатства по т. 1, постановено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

4.2. Предоставяне на банковата гаранция по т. 9.1.1.

5. До влизането в сила на концесионния договор концесионерът има права на възложител на инвестиционното предложение по смисъла на Закона за опазване на околната среда.

6. Определя пряко за концесионер "Илинденски мрамор" ООД, гр. Сандански – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0400 от 23 април 2009 г., издадено от министъра на околната среда и водите.

7. Концесията да се осъществява при следните условия:

7.1. Добивът на подземното богатство по т. 1 се осъществява след съгласуване и/или одобрение от министъра на енергетиката на проектите и плановете по т. 8.2.3, изготвени въз основа на влязло в сила решение по т. 4.1.

7.2. При експлоатацията на подземните богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, включително на горите и земите в националните паркове и резервати, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа.

7.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията на действащото законодателство.

7.4. При осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен:

7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

7.4.2. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда на обектите, подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.);

7.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3 от 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.);

7.4.4. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;

7.4.5. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която е находището на подземни богатства;

7.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на проектите;

7.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи се рекултивационни мероприятия;

7.4.8. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия, без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката.

7.5. За упражняване на правата и за изпълнение на задълженията по концесията не се изискват задължителни подобрения в находището.

7.6. Концесионерът може да упражнява правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ, върху която е придобил съответни права и е променил предназначението й при условията и по реда на действащото законодателство.

7.7. Концесионерът може да осъществява дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната площ и пътните връзки между обекта на концесия и местните и/или републиканските пътища.

8. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:

8.1. Основни права на концесионера:

8.1.1. да добива подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, в границите на находището по т. 1;

8.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – варовици;

8.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка за срока на концесията;

8.1.4. да извършва за своя сметка всички необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;

8.1.5. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се определят условията, размерът и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;

8.1.6. да ползва за срока за концесията съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация за находището по т. 1.

8.2. Основни задължения на концесионера:

8.2.1. да извършва добива на подземните богатства по т. 1, като:

8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и планове по това решение и по концесионния договор;

8.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещото разработване на находището;

8.2.1.3. изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби, спазвайки изискванията за правилно и безопасно разработване;

8.2.1.4. опазва компонентите на околната среда;

8.2.1.5. управлява отпадъците от добива и първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление на минните отпадъци, одобрен от министъра на енергетиката;

8.2.2. да внася концесионното плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

8.2.3. да изработи и да представи за съгласуване и/или за одобрение на министъра на енергетиката, а при необходимост – и на други компетентни държавни органи, при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:

8.2.3.1. цялостен работен проект за добив и първична преработка; след съгласуването му цялостният работен проект става неразделна част от концесионния договор;

8.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична преработка – при възникнала необходимост от това; при необходимост от изменения и допълнения на цялостния проект концесионерът да уведоми РИОСВ – Плевен, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по опазване на околната среда преди съгласуването на проекта от министъра на енергетиката;

8.2.3.3. годишен работен проект за добив и първична преработка за всяка година от срока на концесията; след съгласуването му годишният работен проект става неразделна част от концесионния договор;

8.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, представляващ неразделна част от проекта по т. 8.2.3.1; концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;

8.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, представляващи неразделна част от проектите по т. 8.2.3.3;

8.2.3.6. план за управление на минните отпадъци; след одобряване от министъра на енергетиката планът за управление на минните отпадъци става неразделна част от концесионния договор;

8.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност за земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, включително на горите и земите в националните паркове и резервати, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа;

8.2.5. да съставя и да води пълна и подробна геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;

8.2.6. да представя при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:

8.2.6.1. шестмесечен отчет за добитите и действително продадени количества варовици и среднопретеглената им продажна цена за отчетния период, както и за дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие – до 15 дни след изтичане на отчетния период;

8.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична преработка и за вложените инвестиции през изтеклата година, както и за изменението на запасите, включващ необходимите документи и доказателства, удостоверяващи верността на посоченото в отчета, в срок до 31 януари на следващата година;

8.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, както и при прекратяване на концесионния договор;

8.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на оправомощени органи и/или лица;

8.2.8. да спазва изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство;

8.2.9. да стабилизира на терена граничните точки по контура на концесионната площ;

8.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка, при условия и в срокове, определени в съгласувания проект по т. 8.2.3.4;

8.2.11. при прекратяване на концесионния договор да предаде концесионния обект по т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.

8.3. Основни права на концедента:

8.3.1. да получава дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

8.3.2. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера, включително:

8.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията по т. 8.2.6;

8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка продукция – резултат от експлоатацията на находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;

8.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост, върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;

8.3.4. право да усвои при условия и по ред, определени в концесионния договор, изцяло или част от банковите гаранции по т. 9.1.1 и 9.1.2;

8.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и да е от задълженията по това решение и договора и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.

8.4. Основни задължения на концедента:

8.4.1. да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на концесията, след като такова бъде поискано, при условия и по ред, определени в концесионния договор;

8.4.2. да осъществява контрол за спазване на условията по концесията и за изпълнение на задълженията по концесионния договор;

8.4.3. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от концесионера.

9. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор:

9.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията:

9.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 8569 лв. и се предоставя не по-късно от 7 дни след датата на изпълнение на условието по т. 4.1;

9.1.2. за всяка следваща година банковата гаранция е в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година;

9.1.3. банковите гаранции по т. 9.1.1 и 9.1.2 следва да са валидни до 28 февруари на следващата година;

9.1.4. при усвояване изцяло или на част от гаранциите по т. 9.1.1 и 9.1.2 концесионерът е длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването им.

9.2. Финансово обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Видът на финансовото обезпечение и предвиденият размер на средствата се договарят между страните в концесионния договор.

9.3. Неустойки и лихви при неизпълнение на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.

10. За предоставената концесия за добив концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се дължи ДДС, както следва:

10.1. Парични концесионни плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като срокът на плащане е 30-о число на месеца, следващ отчетния период.

10.2. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията.

10.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).

10.4. Размерът на концесионното плащане за единица добито подземно богатство по т. 10.3 не може да бъде по-нисък от сбора на стойностите, получени съгласно чл. 1, ал. 3, т. 2, буква "а" – варовик за производство на блокове, и съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "а" – варовик за трошени фракции, и ал. 4 от методиката по т. 10.3 – приложение № 4 към чл. 11 от наредбата, и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г. на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета.

10.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на базата на 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 2269 куб. м, и предвидени стойности за единица добито подземно богатство съгласно т. 10.4, както следва:

10.5.1. 375 куб. м/шестмесечие добит варовик за производство на блокове, и

10.5.2. 1894 куб. м/шестмесечие (4904 тона) варовик за трошени фракции.

10.6. Размерът на концесионното плащане по т. 10.3 и минималният размер на концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за тяхното определяне.

10.7. Министърът на енергетиката превежда по бюджета на община Луковит част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто, определена при условията и по реда на чл. 81, ал. 2 от Закона за концесиите, без ДДС.

11. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за техническа ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие че не се извършва добив на подземни богатства, при условия и по ред, определени в концесионния договор.

12. Оправомощава министъра на енергетиката:

12.1. Да проведе преговорите и да сключи концесионния договор с "Илинденски мрамор" – ООД, гр. Сандански, в срок до 6 месеца от влизането в сила на решението за предоставяне на концесия.

12.2. Да представлява Министерския съвет по концесионния договор с изключение на неговото прекратяване.

12.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.

12.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на концесионния договор.

Министър-председател:  Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков

Приложение към т. 2

КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР

на граничните точки на концесионната площ на находище "Луковит", участък "Луковит – Север", участък "Луковит – Централен" и участък "Луковит – Южен"

Координатна система "1970 г."

 

Y

X

1.

8571782.6

4695999.9

2.

8572003.6

4695998.6

3.

8572634.5

4695768.6

4.

8572679.2

4695497.7

5.

8572528.7

4695174.9

6.

8571411.9

4695174.5

 

отпечатай тази страница