Решение № 647 от 11.09.2020г. за даване на съгласие за продължаване на договора за предоставяне на концесия за добив на строителни материали - варовици от находище "Поп Кралево", с. Главан, общ. Силистра, обл. Силистра, с правоприемника на концесионера

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

Р Е Ш Е Н И Е   647

 от    11 септември   2020 година

за даване на съгласие за продължаване на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Поп Кралево“, разположено в землището на с. Главан, община Силистра, област Силистра, сключен на 3 ноември 2011 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и „Пътстроймонтаж“ ООД - гр. Силистра, с правоприемника на концесионера

На основание чл. 67, ал. 4 от Закона за подземните богатства и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

  1. Дава съгласие договорът за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Поп Кралево“, разположено в землището на с. Главан, община Силистра, област Силистра, сключен на 3 ноември 2011 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и „Пътстроймонтаж“ ООД - гр. Силистра, в съответствие с Решение № 611 на Министерския съвет от 8 август 2011 г. (ДВ, бр. 64 от 2011 г.), за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Поп Кралево“, разположено в землището на с. Главан, община Силистра, област Силистра, да бъде продължен с правоприемника на концесионера „Пътстроймонтаж“ ООД - гр. Силистра – „Пътперфект-Т“ ЕАД - гр. Силистра.
  2. В допълнителното споразумение за изменение на концесионния договор да бъде включено задължение за правоприемника на концесионера „Пътперфект-Т“ ЕАД - гр. Силистра, за предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен данък върху добавената стойност (ДДС), обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по чл. 26 от концесионния договор, ДДС, лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията.
  3. Оправомощава министъра на енергетиката в едномесечен срок от уведомяването на правоприемника на концесионера „Пътперфект-Т“ ЕАД - гр. Силистра, за решението на Министерския съвет да сключи с него допълнително споразумение към договора за концесия. Допълнителното споразумение влиза в сила от 3 март 2020 г. - датата на вписването в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на заличаването на „Пътстроймонтаж“ ООД - гр. Силистра, поради прекратяване чрез вливане в „Пътперфект-Т“ ЕАД - гр. Силистра.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Веселин Даков

 

 

отпечатай тази страница