Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

РЕШЕНИЕ № 518 ОТ 27 АВГУСТ 2019 ГОДИНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ – ГЛАУКОНИТОВА СУРОВИНА, ОТ НАХОДИЩЕ „ДЪЛБОКИ Д

 


Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис


Р Е Ш Е Н И Е 518

 

от     27 август    2019 година

ЗА предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – глауконитова суровина, от находище "Дълбоки дол", участъци "Мишовец" и "Синия бряг", разположено в землището на с. Буковец, община Бяла Слатина, област Враца, на "симекс" ЕООД - Криводол

 

На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и
чл. 29 от Закона за подземните богатства и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

 

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – глауконитова суровина, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Дълбоки дол", участъци "Мишовец" и "Синия бряг", разположено в землището на с. Буковец, община Бяла Слатина, област Враца, описано в Акт за изключителна държавна собственост № 1650 от 4 май 2018 г., утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството, която се извършва със средства на концесионера и на негов риск.

2. Определя концесионна площ с размер 497,5 дка съгласно приложението. В тези граници концесионната площ включва:

2.1. концесионна площ на находище "Дълбоки дол", участък "Мишовец", с площ 142,1 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 19 в координатна система "1970 г." и в координатна система "БГС 2005", зона 35,  включваща:

2.1.1. участък "Мишовец" с площ 119,5 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 8 по външния контур на запасите и ресурсите в координатна система "1970 г.", съгласно специализирана карта и координатен регистър - неразделна част от концесионния договор;

2.1.2. площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията извън добива.

2.2. концесионна площ на находище "Дълбоки дол", участък "Синия бряг", с площ 355,4 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 14 и от № 15 до № 19 в координатна система "1970 г." и в координатна система "БГС 2005", зона 35, включваща два контура, както следва:

2.2.1. контур 1, индивидуализиран с координатите на точки от № 1 до № 14 по външния контур на запасите и ресурсите в координатна система
"1970 г.", съгласно специализирана карта и координатен регистър - неразделна част от концесионния договор;

2.2.2. контур 2,  индивидуализиран с координатите на точки от № 15 до № 19 по външния контур на запасите и ресурсите в координатна система "1970 г.", съгласно специализирана карта и координатен регистър - неразделна част от концесионния договор.

3. Определя срок на концесията 35 години. Началният срок на концесията е датата на влизането в сила на концесионния договор.

4. Концесионният договор влиза в сила от датата на предоставянето на банковата гаранция по т. 8.1.1.

5. Определя пряко за концесионер "Симекс" ЕООД - Криводол – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 538 от 9 ноември 2017 г., издадено от министъра на енергетиката.

 

6. Концесията се осъществява при следните условия:

6.1. Добивът на подземното богатство по т. 1 се осъществява след съгласуване и/или одобрение от министъра на енергетиката на проектите и плановете по т. 7.2.3, изготвени въз основа на мерките и условията в Решение по оценка на въздействието върху околната среда № ВР-1-1/2017 г., издадено от директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Враца. Решението е приложение - неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1.

6.2. При експлоатацията на подземните богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, включително на горите и земите в националните паркове и резервати, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа.

6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията и по реда на действащото законодателство.

6.4. При осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен:

6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

6.4.2. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда на обектите, подлежащи на здравна защита, съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерски съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от
2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от 2016 г., бр. 55 от 2017г., бр. 3 от 2018 г. и бр. 31 от 2019 г.), и да не предизвиква нарушаване на здравните изисквания за обектите с обществено предназначение по § 1, т. 9 от Допълнителната разпоредба на Закона за здравето;

6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и забраните и ограниченията в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021 г. за Дунавския район, около съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, за които няма определена санитарно-охранителна зона;

6.4.4. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;

6.4.5. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която е находището на подземни богатства;

6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване и/или одобрение на проектите;

6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи се рекултивационни мероприятия;

6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесия, без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката.

6.5. За упражняване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се изискват задължителни подобрения в находището.

6.6. Концесионерът може да упражнява концесионна дейност само върху земя от концесионната площ, върху която е придобил съответни права и след приключване на необходимите процедури за промяна на предназначението й при условията и по реда на действащото законодателство.

6.7. Концесионерът може да осъществява дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната площ и пътните връзки между обекта на концесията и местните и/или републиканските пътища.

7. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:

7.1. Основни права на концесионера:

7.1.1. да добива подземни богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – глауконитова суровина, в границите на находището по т. 1;

7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – глауконитова суровина;

7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства за срока на концесията;

7.1.4. да извършва за своя сметка всички необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находище "Дълбоки дол", участъци "Мишовец" и "Синия бряг", складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;

7.1.5. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;

7.1.6. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация за находището по т. 1.

7.2. Основни задължения на концесионера:

7.2.1. да извършва добива на подземните богатства по т. 1, като:

7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одобрени проекти и планове, които се изискват с това решение и с концесионния договор;

7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещо разработване на находището;

7.2.1.3. изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби, като спазва изискванията за правилно и безопасно разработване;

7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и факторите на околната среда при условията на чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;

7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление на минните отпадъци, одобрен от министъра на енергетиката;

7.2.2. да внася концесионното плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

7.2.3. да изработи и да представи за съгласуване и/или одобрение на министъра на енергетиката, а при необходимост - и на други компетентни държавни органи, при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:

7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и първична преработка; след съгласуването му цялостният работен проект става неразделна част от концесионния договор;

7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична преработка – при възникнала необходимост от това; в тези случаи концесионерът уведомява РИОСВ – Враца, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по опазване на околната среда преди съгласуването от министъра на енергетиката на измененията и допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка;

7.2.3.3. годишен работен проект за добив и първична преработка за всяка година от срока на концесията; след съгласуването му годишният работен проект става неразделна част от концесионния договор;

7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, представляващ неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;

7.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за всяка година от срока на концесията, представляващ неразделна част от съответния проект по т. 7.2.3.3;

7.2.3.6. план за управление на минните отпадъци; след одобряване от министъра на енергетиката, планът за управление на минните отпадъци става неразделна част от концесионния договор;

7.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност за земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, включително горите и земите в националните паркове и резервати, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа;

7.2.5. да съставя и да води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;

7.2.6. да представя при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:

7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и действително продадени количества глауконитова суровина и среднопретеглената им продажна цена за отчетния период, както и отчети за дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие;

7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична преработка и за вложените инвестиции през изтеклата година, както и за изменението на запасите и ресурсите, включващ необходимите документи и доказателства, удостоверяващи верността на посоченото в отчета;

7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните запаси и ресурси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, както и при прекратяване на концесионния договор;

7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на оправомощени органи и/или лица;

7.2.8. да спазва стриктно изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство;

7.2.9. да стабилизира на терена граничните точки по контура на концесионната площ;

7.2.10. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;

7.2.11. при прекратяване на концесионния договор да предаде обекта на концесия по т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.

7.3. Основни права на концедента:

7.3.1. да получава дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

7.3.2. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера, включително:

7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията по т. 7.2.6;

7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка продукция - резултат от експлоатацията на находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;

7.3.3. право на  съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост, върху придобитата по време на концесията геоложка  и техническа документация;

7.3.4. право да усвои при условия и по ред, определени в концесионния договор, изцяло или част от банковите гаранции по т. 8.1.1
и 8.1.2;

7.3.5. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и да е от задълженията по това решение и по договора и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.

7.4. Основни задължения на концедента:

7.4.1. да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на концесията, след като такова бъде поискано, при условия и по ред, определени в концесионния договор;

7.4.2. да осъществява контрол за спазване на условията по концесията и за изпълнение на задълженията по концесионния договор;

7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесия, без изрично писмено съгласие от концесионера.

8. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор:

8.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията.

8.1.1. За първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 8496 лв. и се предоставя не по-късно от 14 дни след датата на подписването на концесионния договор.

8.1.2. За всяка следваща година банковата гаранция е в размер
100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се предоставя на концедента до
31 януари на съответната година.

8.1.3. Банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2 следва да са валидни до 28 февруари на следващата година.

8.1.4. При усвояване изцяло или на част от гаранциите по т. 8.1.1
и 8.1.2 концесионерът е длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването им.

8.2. Финансово обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Видът на финансовото обезпечение и предвиденият размер на средствата се договарят между страните в концесионния договор.

8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.

9. За предоставената концесия за добив концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се дължи ДДС, както следва:

9.1. Парични концесионни плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като срокът на плащане е 30-о число на месеца, следващ отчетния период.

9.2. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от
1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията.

9.3. Размерът на всяко плащане се определя за единица добито подземно богатство за съответния период като 4 на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане, която е средно претеглената продажна цена за съответния период и се определя на основата на данни, предоставени от концесионера, но не по-ниска от пазарната цена, определена на база неконтролирани сделки между несвързани лица, а при износ – не по-ниска от минималната цена за съответния продукт по данни от "Минералс Прайз Уотч", съгласно чл. 2, т. 1 и т. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за метални полезни изкопаеми, за неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, и за скъпоценни и полускъпоценни камъни – Приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).

9.4. Размерът на концесионното плащане за единица добито подземно богатство не може да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 2, т. 3, буква "о" – други индустриални суровини, и т. 4 от Методиката - приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата и Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г. на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно краткосрочната статистика.

9.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на база 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 6000 тона/шестмесечие добити подземни богатства и предвидените стойности за единица добито подземно богатство по т. 9.4.

9.6. Размерът на концесионното плащане по т. 9.3 и минималният размер на концесионното плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за тяхното определяне.

9.7. Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 3 от ЗПБ превежда по бюджета на община Бяла Слатина част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто без ДДС.

9.8. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за техническа ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие че не се извършва добив на подземни богатства, при условия и по ред, определени в концесионния договор.

10. Оправомощава министъра на енергетиката:

10.1. Да проведе преговори и сключи концесионния договор със "Симекс" ЕООД - Криводол, в срок до 6 месеца от влизането в сила на решението за предоставяне на концесия.

10.2. Да представлява Министерския съвет по концесионния договор с изключение на неговото прекратяване.

10.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.

10.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на концесионния договор.

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

 

Приложение към т. 2

 

Координатен регистър

на граничните точки на концесионната площ на находище "Дълбоки дол",

участък "Мишовец"

 

координатна система "1970 г."             координатна система "БГС 2005", зона 35

 

N

X (м)

Y (м)

1

4713338.1

8545452.2

2

4713386.9

8545503.5

3

4713456.6

8545668.9

4

4713546.2

8545837.4

5

4713546.3

8545865.0

6

4713566.7

8545867.9

7

4713577.1

8545890.4

8

4713581.3

8545903.2

9

4713590.2

8545948.6

10

4713595.2

8545961.6

11

4713585.4

8546042.5

12

4713428.2

8546019.0

13

4713417.7

8545982.6

14

4713400.7

8545951.6

15

4713394.7

8545943.5

16

4713399.7

8545909.8

17

4713431.1

8545914.4

18

4713107.2

8545702.6

19

4713028.4

8545635.3

 

N

X

Y

1

4805211.2

240398.6

2

4805257.6

240452.1

3

4805319.7

240620.6

4

4805401.6

240793.1

5

4805400.4

240820.7

6

4805420.7

240824.5

7

4805430.1

240847.5

8

4805433.7

240860.5

9

4805440.5

240906.2

10

4805444.9

240919.5

11

4805431.4

240999.9

12

4805275.4

240969.2

13

4805266.5

240932.4

14

4805251.0

240900.6

15

4805245.3

240892.2

16

4805251.9

240858.8

17

4805283.0

240864.8

18

4804969.0

240638.4

19

4804893.3

240567.5

 

 

 

 

 

Координатен регистър

на граничните точки на концесионната площ на находище
"Дълбоки дол", участък "Синия бряг"

 

 

координатна система "1970 г."         координатна система "БГС 2005", зона 35

 

N

X (м)

Y (м)

Контур 1

1

4712429.9

8544343.3

2

4712498.3

8544432.4

3

4712533.8

8544528.0

4

4712561.8

8544624.3

5

4712562.5

8544705.5

6

4712490.4

8544843.4

7

4712450.8

8544984.5

8

4712392.4

8545103.5

9

4712294.0

8545083.7

10

4712160.5

8545006.8

11

4712093.2

8544957.1

12

4712052.5

8544800.5

13

4712033.9

8544621.8

14

4712189.7

8544336.1

Контур 2

15

4711965.6

8544782.0

16

4712021.9

8545070.4

17

4711923.3

8545024.8

18

4711779.4

8544982.4

19

4711799.4

8544689.3

 

N

X (м)

Y (м)

Контур 1

1

4804354.1

239249.0

2

4804418.4

239341.1

3

4804449.5

239438.3

4

4804473.1

239535.8

5

4804470.1

239617.0

6

4804391.8

239751.5

7

4804345.8

239890.8

8

4804282.0

240007.0

9

4804184.5

239982.7

10

4804054.6

239899.8

11

4803989.6

239847.1

12

4803956.1

239688.7

13

4803945.7

239509.3

14

4804114.4

239230.8

Контур 2

15

4803870.1

239666.2

16

4803913.2

239957.0

17

4803816.7

239907.0

18

4803674.9

239858.0

19

4803708.2

239566.0

 

отпечатай тази страница