РЕШЕНИЕ № 388 ОТ 16 ЮНИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ “НЕГОВАН“, ОБЛАСТ СОФИЯ

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

Р Е Ш Е Н И Е 388

от     16 юни     2020 година

 

ЗА приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на Договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище "Негован", област София, сключен на 7 юни 2002 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и "Кариерни материали" АД -
гр. София, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 13 юни 2008 г.

 

На основание чл. 36, ал. 2 от Закона за подземните богатства, Решение № 244 на Министерския съвет от 23 април 2002 г. (ДВ, бр. 46 от
2002 г.) за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище "Негован", област София, на "Кариерни материали" АД - София, изменено с Решение № 804 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ,
бр. 106 от 2007 г.), чл. 3, ал. 2 от договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище "Негован", област София, сключен на 7 юни 2002 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и "Кариерни материали" АД -
гр. София, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 13 юни 2008 г., наричан по-нататък "Концесионния договор", и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

1. Приема отправено от концесионера предложение за изменение на Концесионния договор чрез продължаване на определения с Решение
№ 244 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 46 от 2002 г.) срок с 15 години считано от 7 юни 2020 г.

2. Срокът на концесията се продължава при условията на Концесионния договор и на това решение.

3. В допълнителното споразумение за изменение и допълнение на Концесионния договор да бъдат включени задължения на концесионера за:

3.1. Разработване на актуализиран цялостен работен проект за добив и първична преработка за срока на продължението на концесионния договор.

3.2. Разработване на актуализиран цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за срока на продължението на концесионния договор.

3.3. Предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по Концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 4 от договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията.

3.4. За всяка следваща година от срока на продължаването на Концесионния договор банковата гаранция по т. 3.3 е в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не е по-малка от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС.

3.5. Ежегодно отчисляване за срока на продължаването на Концесионния договор в откритата специална банкова сметка на сума, представляваща 1/15 част от разликата между стойността на паричните средства за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в актуализирания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, и сумата по сметката, набрана за изтеклия срок на концесията.

4. С допълнителното споразумение да се изменят или допълнят клаузите на Концесионния договор относно правата и задълженията по концесията, концесионното плащане, отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения и контрола по изпълнение на Концесионния договор в съответствие с действащата нормативна уредба.

5. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми концесионера за решението и да сключи допълнително споразумение с "Холсим кариерни материали" АД - гр. София, в едномесечен срок от уведомяването.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

отпечатай тази страница