РЕШЕНИЕ № 32 ОТ 20.01.2020 Г. ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ДОЛОМИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ "КРАЧОЛА", УЧАСТЪК "ЦЕНТРАЛЕН", С. БОЯДЖИК

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 32

от    20 януари   2020 година

 

 

ЗА даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломити, от находище "Крачола", участък "Централен", разположено в землищата на
с. Бояджик и с. Гълъбинци, община "Тунджа", област Ямбол

 

На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 6, ал. 3 от Закона за подземните богатства, Решение № 256 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 28 от 2012 г.), Решение № 86 на Министерския съвет от 2014 г. и мотивиран доклад на министъра на енергетиката

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава на "ФАР" АД - гр. София, да прехвърли на "ФАР ИМ" ЕАД - гр. София, изцяло правата и задълженията по предоставената концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломити, от находище "Крачола", участък "Централен", разположено в землищата на
с. Бояджик и с. Гълъбинци, община "Тунджа", област Ямбол, без да се изменят условията на предоставената концесия.

2. В допълнителното споразумение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставената концесия да бъдат включени:

2.1. Задължение за "ФАР ИМ" ЕАД - гр. София, за представяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен данък върху добавената стойност (ДДС) в срок до 7 дни от датата на подписването на допълнителното споразумение.

2.2. Задължение за сключване на договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в срок до 30 дни от датата на подписването на допълнителното споразумение.

2.3. Задължение за внасяне в сметката по т. 2.2 на дължимите до датата на подписването на допълнителното споразумение суми в размер
31 058,79, представляващи 8/35 части от общия размер на необходимите парични средства, определени в цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, внесени от "ФАР" АД - гр. София, по откритата от него доверителна банкова сметка.

3. Оправомощава министъра на енергетиката да сключи със страните по т. 1 допълнително споразумение към концесионния договор за прехвърляне на правата и задълженията по предоставената концесия в едномесечен срок от уведомяването им за това решение.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

отпечатай тази страница