Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

РЕШЕНИЕ № 278 ОТ 27 АПРИЛ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР ЗА ДОБИВ НА СУРОВ НЕФТ ОТ НАХОДИЩЕ “ДОЛНИ ЛУКОВИТ“

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

Р Е Ш Е Н И Е 278

 

от     27 април    2020 година

ЗА приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на концесионния договор за добив на суров нефт от находище "Долни Луковит", сключен на
12 септември 2003 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и "Проучване и добив на нефт и газ"
еад - гр. Плевен, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 1 юли 2004 г., Анекс № 2 от 6 октомври 2010 г. и Анекс № 3 от 20 юли 2018 г.

 

На основание чл. 36, ал. 2 от Закона за подземните богатства, Решение № 544 на Министерския съвет от 30 юли 2003 г. за предоставяне на концесия за добив на суров нефт – подземно богатство по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, от находище "Долни Луковит", община Долни Дъбник, област Плевен (ДВ, бр. 70 от 2003 г.), чл. 4.3 от концесионния договор за добив на суров нефт от находище "Долни Луковит", заявление с вх. № Е-26-П-194 от 6 февруари 2020 г. от "Проучване и добив на нефт и газ" АД -
гр. София, и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Приема отправено от концесионера предложение за изменение на концесионния договор за добив на суров нефт от находище "Долни Луковит", сключен на 12 септември 2003 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и "Проучване и добив на нефт и газ" ЕАД - гр. Плевен, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 1 юли 2004 г., Анекс № 2 от 6 октомври
2010 г. и Анекс № 3 от 20 юли 2018 г., както следва:

1.1. Срокът, определен с Решение № 544 на Министерския съвет от 30 юли 2003 г. (ДВ, бр. 70 от 2003 г.), се продължава с 15 години считано от
13 август 2021 г.

1.2. Териториалното местоположение на находище "Долни Луковит" се променя от община Долни Дъбник, област Плевен, на община Искър, област Плевен.

2. Срокът на концесията се продължава при условията на концесионния договор за добив на суров нефт от находище "Долни Луковит", сключен на 12 септември 2003 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и "Проучване и добив на нефт и газ" ЕАД - гр. Плевен, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 1 юли 2004 г., Анекс № 2 от 6 октомври 2010 г. и Анекс № 3 от 20 юли 2018 г. и на това решение.

3. Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 3 от Закона за подземните богатства превежда по бюджета на община Искър част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто без данък върху добавената стойност (ДДС).

4. В допълнителното споразумение за изменение и допълнение на концесионния договор да бъдат включени задължения на концесионера за:

4.1. Предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, която да бъде в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска във "Фонд за напускане", ДДС, лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията.

4.2. Възстановяване размера на гаранцията при усвояване изцяло или част от нея в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за това.

4.3. Дължими неустойки при неизпълнение на задължения по концесионния договор.

5. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми концесионера за решението и да сключи допълнително споразумение с "Проучване и добив на нефт и газ" АД - гр. София, в едномесечен срок от уведомяването.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

 

отпечатай тази страница