Решение № 218/21.04.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище "Кошарите", участък "Запад", разположено в землищeто на с. Върбешница, община Мездра, на "Токсан" ООД, гр. Враца

 

РЕШЕНИЕ № 218
ОТ 21 АПРИЛ 2017 г.

за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище "Кошарите", участък "Запад", разположено в землищeто на с. Върбешница, община Мездра, област Враца, на "Токсан" – ООД, гр. Враца

На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), чл. 95е, ал. 1 от Закона за концесиите и чл. 71 ЗПБ, както и мотивирано предложение на министъра на енергетиката,

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Предоставя концесия за добив с предмет – експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 ЗПБ – скалнооблицовъчни материали – варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище 'Кошарите", участък "Запад", разположено в землищeто на с. Върбешница, община Мездра, област Враца, която сеизвършва със средства на концесионера и на негов риск.

2. Определя концесионна площ с размер 230,4 дка, индивидуализирана с координатите на точките от № 1 до № 35 в координатна система "1970 г." съгласно приложението. В тези граници концесионната площ включва:

2.1. Площта на находище "Кошарите", участък "Запад", с размер 100,3 дка, индивидуализирана с координати от № 1 до № 40 по външния контур на утвърдените запаси и ресурси в координатна система "1970 г." съгласно приложение – неразделна част от концесионния договор, и Акт за изключителна държавна собственост № 1572 от 6 юли 2016 г.

2.2. Площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията извън добива.

3. Определя срок на концесията 35 години. Началният срок на концесията е датата на влизането в сила на концесионния договор.

4. Концесионният договор влиза в сила от датата на предоставянето на банковата гаранция по т. 8.1.1.

5. Определя пряко за концесионер "Токсан" – ООД, гр. Враца – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 502 от 27 август 2015 г., издадено от министъра на енергетиката.

6. Концесията се осъществява при следните условия:

6.1. Добивът на подземното богатство по т. 1 да се осъществява след съгласуване и/или одобрение от министъра на енергетиката на проектите и плановете по т. 7.2.3, изготвени въз основа на мерките и условията в Решение № ВР-4-ПР/2015 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Враца. Решението е приложение – неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1.

6.2. При експлоатацията на подземните богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, включително горите и земите в национални и природни паркове и резервати, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа.

6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията и по реда на действащото законодателство.

6.4. При осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен:

6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

6.4.2. да не допуска наднормено натоварване с вредни вещества на околната среда на обектите, подлежащи на здравна защита по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г. и бр. 12 от 2016 г.), и да не предизвиква нарушаване на здравните изисквания за обектите с обществено предназначение по § 1, т. 9 от допълнителната разпоредба на Закона за здравето;

6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване съгласно Наредба № 3 от 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.) и забраните и ограниченията в Плана за управление на речните басейни в Дунавския регион 2016 – 2021 г. за съоръженията за питейно-битово водоснабдяване на село Върбешница, за които няма определена санитарно-охранителна зона (мярка с код DW_1, действие DW_1-4 от раздел 7, приложение 7.27 от Плана за управление);

6.4.4. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;

6.4.5. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която е находището на подземните богатства;

6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на проектите за добив;

6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи се рекултивационни мероприятия;

6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката.

6.5. За упражняване на правата и за изпълнение на задълженията по концесията не се изискват задължителни подобрения в находището.

6.6. Концесионерът може да упражнява правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ, върху която е придобил съответни права и е променил предназначението ù при условията и по реда на действащото законодателство.

6.7. Концесионерът може да осъществява дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната площ и пътните връзки между обекта на концесията и местните и/или републиканските пътища.

7. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:

7.1. Основни права на концесионера:

7.1.1. да добива подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, в границите на находището по т. 1;

7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – варовици;

7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства за срока на концесията;

7.1.4. да извършва за своя сметка всички необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находището по т. 1, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;

7.1.5. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;

7.1.6. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация за находището по т. 1.

7.2. Основни задължения на концесионера:

7.2.1. да извършва добива на подземните богатства по т. 1, като:

7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одобрените проекти и планове, които се изискват с това решение и с концесионния договор;

7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, недопускайки неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещото разработване на находището;

7.2.1.3. изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби, спазвайки изискванията за правилно и безопасно разработване;

7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и факторите на околната среда при условията на чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;

7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление на минните отпадъци, одобрен от министъра на енергетиката;

7.2.2. да внася концесионното плащане в размер, при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

7.2.3. да изработи и да представи за съгласуване и/или за одобряване на министъра на енергетиката, а при необходимост – и на други компетентни държавни органи, при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:

7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и първична преработка на подземните богатства, разработен в съответствие с мерките и условията от Решение № ВР-4-ПР/2015 г. на директора на РИОСВ – Враца; след съгласуване с министъра на енергетиката цялостният работен проект става неразделна част от концесионния договор;

7.2.3.2. измененията и допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка – при възникнала необходимост от това; в тези случаи концесионерът уведомява РИОСВ – Враца, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по опазване на околната среда преди съгласуването на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект с министъра на енергетиката;

7.2.3.3. годишни работни проекти за добив и първична преработка за всяка година от срока на концесията; след съгласуването всеки годишен работен проект става неразделна част от концесионния договор;

7.2.3.4. цялостен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, който представлява неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;

7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, които представляват неразделна част от съответните проекти по т. 7.2.3.3;

7.2.3.6. план за управление на минните отпадъци; след одобряване от министъра на енергетиката планът за управление на минните отпадъци става неразделна част от концесионния договор;

7.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условията и по реда, определени в концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност за земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, включително горите и земите в национални и природни паркове и резервати, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа;

7.2.5. да съставя и да води пълна и подробна геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;

7.2.6. да представя при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:

7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и действително продадени количества варовици и среднопретеглената им продажна цена за отчетния период, както и отчети за дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие;

7.2.6.2. отчети за изпълнението на годишните работни проекти за добив и първична преработка и за вложените инвестиции през изтеклата година, както и за изменението на запасите и ресурсите; отчетите да включват необходимите документи и доказателства, удостоверяващи верността на посоченото в отчетите;

7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните запаси и ресурси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, както и при прекратяване на концесионния договор;

7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на оправомощени органи и/или лица;

7.2.8. да спазва изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство;

7.2.9. да стабилизира на терена граничните точки по контура на концесионната площ;

7.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;

7.2.11. при прекратяване на концесионния договор да предаде обекта на концесия по т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.

7.3. Основни права на концедента:

7.3.1. да получава дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

7.3.2. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера, включително:

7.3.2.1. да изисква от концесионера представянето на документите и информацията по т. 7.2.6;

7.3.2.2. да взема проби от всяка продукция – резултат от експлоатацията на находището, и да извършва маркшайдерски измервания;

7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;

7.3.4. да усвоява при условия и по ред, определени в концесионния договор, изцяло или част от банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2;

7.3.5. да прекрати при условия и по ред, определени в концесионния договор, едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и да е от задълженията по това решение или по договора, или при нарушаване на условие за осъществяването на концесията.

7.4. Основни задължения на концедента:

7.4.1. да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на концесията, след като такова бъде поискано, при условия и по ред, определени в концесионния договор;

7.4.2. да осъществява контрол за спазване условията по концесията и изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор;

7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от концесионера.

8. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор:

8.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията:

8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 9557 лв. и се предоставя не по-късно от 7 дни след датата на подписване на концесионния договор;

8.1.2. за всяка следваща година банковата гаранция е в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година;

8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2 са валидни до 28 февруари на следващата година;

8.1.4. при усвояване изцяло или на част от гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът е длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването им.

8.2. Финансово обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Видът на финансовото обезпечение и предвиденият размер на средствата се договарят между страните в концесионния договор.

8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.

9. За предоставената концесия за добив концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се дължи ДДС, както следва:

9.1. Парични концесионни плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като срокът на плащане е 30-о число на месеца, следващ отчетния период.

9.2. Отчетните периоди се определят от1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията.

9.3. Размерът на всяко плащане се определя конкретно за всяка 6-месечна вноска, като4 на сто (за скалнооблицовъчните материали) и 7 на сто (за трошените фракции) от базата за изчисляване на концесионното плащане се умножи по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).

9.4. Концесионното плащане за единица добито подземно богатство по т. 9.3 не може да бъде по-ниско от съответните стойности, получени съгласно чл. 1, ал. 3, т. 2, буква "а" – варовици за скалнооблицовъчни материали, и съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "а" – варовици за трошени фракции, и ал. 4 от методиката по т. 9.3, Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г. на Европейския парламент и на Съвета от6 юли 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета.

9.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-малък от сумата, определена на базата на 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 2250 куб. м на шестмесечие, и предвидените стойности за единица добито подземно богатство съгласно т. 9.4, както следва:

9.5.1. 450 куб. м на шестмесечие добити варовици за скалнооблицовъчни материали, и

9.5.2. 1800 куб. м на шестмесечие (4410 т на шестмесечие) добити варовици за трошени фракции.

9.6. Размерът на концесионното плащане по т. 9.3 и минималният размер на концесионното плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото определяне.

9.7. Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 3 ЗПБ превежда по бюджета на Община Мездра част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто, определена при условията и по реда на чл. 81, ал. 2 от Закона за концесиите, без ДДС.

10. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за техническа ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие че за това време не се извършва добив на подземни богатства, при условия и по ред, определени в концесионния договор.

11. Оправомощава министъра на енергетиката:

11.1. Да проведе преговорите и сключи концесионния договор с "Токсан" – ООД, гр. Враца, в срок до 6 месеца от влизането в сила на решението за предоставяне на концесията.

11.2. Да представлява Министерския съвет по концесионния договор с изключение на неговото прекратяване.

11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.

11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на концесионния договор.

Министър-председател: 
Огнян Герджиков

Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков

Приложение
към т. 2

Координатен регистър на концесионната площ на находище "Кошарите", участък "Запад", 
в землищeто на с. Върбешница, община Мездра, област Враца

Координатна система "1970 г."

X (м)

Y (м)

1.

4697924

8536000

2.

4697971

8536131

3.

4697835

8536126

4.

4697791

8536130

5.

4697747

8536140

6.

4697707

8536164

7.

4697570

8536202

8.

4697535

8536215

9.

4697461

8536193

10.

4697422

8536167

11.

4697381

8536147

12.

4697402

8536122

13.

4697439

8536092

14.

4697487

8536070

15.

4697522

8536046

16.

4697543

8536027

17.

4697577

8535978

18.

4697639

8535927

19.

4697683

8535917

20.

4697745

8535946

21.

4697850

8535971

22.

4697885

8536000

23.

4697900

8536155

24.

4697872

8536332

25.

4697573

8536485

26.

4697466

8536505

27.

4697273

8536230

28.

4697355

8536186

29.

4697371

8536168

30.

4697377

8536159

31.

4697403

8536165

32.

4697459

8536203

33.

4697533

8536228

34.

4697668

8536192

35.

4697748

8536157

отпечатай тази страница