РЕШЕНИЕ № 194 ОТ 23 МАРТ 2020 ГОДИНА ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ “ДЕВЕНЦИ“, УЧАСТЪК “ЗАПАДЕН” И УЧАСТЪК “ИЗТОЧЕН“, РАЗП

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 194

от   23 март   2020 година

за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище "Девенци", участък "Западен" и участък "Източен", разположено в землищата на
с. Девенци, с. Чомаковци и гр. Койнаре, община Червен бряг, област Плевен

На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 6, ал. 3 от Закона за подземните богатства, Решение № 1067 на Министерския съвет от 2016 г.
(ДВ, бр. 102 от 2016 г.) и мотивиран доклад на министъра на енергетиката

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава на "МЛ – Консулт - 2009" ЕООД – Плевен, да прехвърли на "Анатолий Иванов - 66" ЕООД – Червен бряг, изцяло правата и задълженията по предоставената концесия за добив на подземни
богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище "Девенци", участък "Западен" и участък "Източен", разположено в землищата на
с. Девенци, с. Чомаковци и гр. Койнаре, община Червен бряг, област Плевен, без да се изменят условията на предоставената концесия.

 

 

2. Оправомощава министъра на енергетиката да сключи със страните по т. 1 допълнително споразумение към концесионния договор за прехвърляне на правата и задълженията по предоставената концесия в едномесечен срок от уведомяването им за това решение. Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Веселин Даков

отпечатай тази страница