Разрешение № 550 от 12.06.2020 г. за проучване на строителни материали в площ "Каруцата", област Пловдив

РАЗРЕШЕНИЕ № 550 от 12.06.2020 г.

за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Каруцата", разположена в землището на с. Костиево, община Марица, област Пловдив.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства и Протоколно решение по т. 16 от Протокол № 11 от заседанието на Министерския съвет на 10.03.2020 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "БАЛАСТРИЕРИ" ЕООД, гр. Пловдив – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 204272213, със седалище и адрес на управление – област Пловдив, гр. Пловдив – 4003, р-н Северен, ул. "Рогошко шосе" №36, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Каруцата", разположена в землището на с. Костиево, община Марица, област Пловдив, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е дванадесет месеца.
  2. Размерът на площта е 0,17 (нула цяло, седемнадесет стотни) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Каруцата"

Координатна система 1970 г.

Х [m]

Y [m]

1

4543465

8608625

2

4543461

8609014

3

4543377

8609013

4

4543387

8609038

5

4543432

8609113

6

4543451

8609332

7

4543420

8609338

8

4543399

8609263

9

4543368

8609267

10

4543192

8609152

11

4543041

8608956

12

4543152

8608740

13

4543217

8608713

14

4543217

8608801

15

4543287

8608808

16

4543303

8608847

17

4543331

8608847

18

4543333

8608647

19

4543379

8608645

20

4543403

8608638

21

4543412

8608625

отпечатай тази страница