Разрешение № 547 от 12.02.2020 г. за проучване на строителни материали в площ "Багрянката", обл. Кърджали

РАЗРЕШЕНИЕ № 547 от 12 февруари 2020 г.

за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Багрянката", разположена в землището на с. Садовица, общ. Момчилград, обл. Кърджали.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 17 от Протокол № 3 от заседанието на Министерския съвет на 23 януари 2020 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "Сити Строй-МГ" ООД, гр. Момчилград, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 204174363, със седалище и адрес на управление – област Кърджали, община Момчилград, град Момчилград, ул. "Родопи" No 7 да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Багрянката", разположена в землището на с. Садовица, общ. Момчилград, обл. Кърджали, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 0,16 (нула цяло и шестнадесет стотни) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Багрянката"

Координатна система 1970 г.

Х [m]

Y [m]

1

4531459

9413816

2

4531301

9413887

3

4531179

9413904

4

4531053

9413901

5

4530840

9413848

6

4530603

9413815

7

4530739

9413685

8

4531251

9413671

9

4531414

9413605

отпечатай тази страница