Разрешение № 543 от 11.02.2020 г. за проучване на строителни материали в площ "Папрат", обл. Кърджали

РАЗРЕШЕНИЕ № 543 от 11 февруари 2020 г.

за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Папрат", разположена в землищата на с. Плазище, с. Поточе, с. Рът и с. Купците, общ. Джебел, обл. Кърджали.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 29 от Протокол № 53 от заседанието на Министерския съвет на 27 декември 2019 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "Балканстрой Инвест" ООД, гр. Кърджали, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 108682828, със седалище и адрес на управление – гр. Кърджали, ул. "Добруджа" No 34 да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Папрат", разположена в землищата на с. Плазище, с. Поточе, с. Рът и с. Купците, общ. Джебел, обл. Кърджали, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 1,0 (едно цяло) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Папрат"

Координатна система 1970 г.

Х [m]

Y [m]

1

4536677

9406218

2

4536532

9407371

3

4536139

9407664

4

4535990

9408100

5

4535800

9409015

6

4535428

9409133

7

4535457

9409390

8

4535273

9409478

9

4535150

9409350

10

4535833

9408151

11

4536031

9407515

12

4536182

9406290

отпечатай тази страница