Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 542 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Макси", област Кърджали

РАЗРЕШЕНИЕ № 542 от 11 февруари 2020 г.

за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Макси", разположена в землищата на село Седловина и село Панчево, община Кърджали, област Кърджали.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 32 от Протокол № 53 от заседанието на Министерския съвет на 27 декември 2019 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "Кварц 5" ЕООД, титуляр на разрешението, вписан в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 203411628, със седалище и адрес на управление – гр. Плевен, ул. "Стара планина" No 5, ет. 1, ап. 1 да извърши за своя сметка търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Макси", разположена в землищата на село Седловина и село Панчево, община Кърджали, област Кърджали, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 1,00 (едно цяло) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене, проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Макси"

Координатна система 1970 г.

Х [m]

Y [m]

1

4546992

9416888

2

4546992

9417639

3

4547118

9417782

4

4546777

9418142

5

4546531

9418182

6

4546531

9417947

7

4546089

9417539

8

4546038

9417358

9

4546232

9417178

10

4546212

9416841

11

4546560

9416841

12

4546560

9416530

отпечатай тази страница