Разрешение № 534 от 11.02.2020 г. за проучване на строителни материали в площ "Виктория", обл. Ловеч

РАЗРЕШЕНИЕ № 534 от 11.02.2020 г.

за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Виктория", разположена в землището на с. Александрово, общ. Ловеч, обл. Ловеч.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл.  5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 46 от Протокол № 53 от заседанието на Министерския съвет на 27 декември 2019 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На ЕТ "Еврокварц – Иванка Ватова", гр. Плевен - титуляр на разрешението, вписан в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 201392218, със седалище и адрес на управление – гр. Плевен,  ул. "Цар Самуил" № 4, вх. Г, ет. 5, ап. 13, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Виктория", разположена в землището на с. Александрово, общ. Ловеч, обл. Ловеч, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 0.977 (нула цяло деветстотин седемдесет и седем) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Виктория"

Координатна система 1970 г.

Х [m]

Y [m]

1

4702640

8636585

2

4702981

8636652

3

4702966

8636862

4

4703095

8636934

5

4703178

8637043

6

4703364

8637046

7

4703489

8637238

8

4703621

8637186

9

4703715

8637225

10

4703671

8637432

11

4703644

8637576

12

4703514

8637656

13

4703448

8637713

14

4703327

8637867

15

4703322

8637972

отпечатай тази страница