Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 533 от 04.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Кибела", област Кърджали

РАЗРЕШЕНИЕ № 533 от 4 февруари 2020 г.

за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Кибела", разположена в землището на село Бащино, община Кърджали, област Кърджали.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 33 от Протокол № 53 от заседанието на Министерския съвет на 27 декември 2019 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "Зео Рисорс" ООД, титуляр на разрешението, вписан в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 204358420, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. "Проф. Фритьоф Нансен" No 19, да извърши за своя сметка търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Кибела", разположена в землището на село Бащино, община Кърджали, област Кърджали, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 0.21 (нула цяло и двадесет и една стотни) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Кибела"

Координатна система 1970 г.

Х [m]

Y [m]

1

4555690

9426810

2

4555690

9427280

3

4555522

9427280

4

4555480

9427320

5

4555280

9427260

6

4555145

9427260

7

4555145

9426970

отпечатай тази страница