Разрешение № 530 от 20.12.2019 г. за проучване на строителни материали в площ "Вельов камък", обл. Благоевград

РАЗРЕШЕНИЕ № 530 от 20.12.2019 г.

за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Вельов камък", разположена в землищата на с. Клисура и с. Дренково, общ. Благоевград, обл. Благоевград.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл.  5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 18 от Протокол № 31 от заседанието на Министерския съвет на 24 юли 2019 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "Грома Холд" ЕООД, с. Бело поле, обл. Благоевград - титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 101611650, със седалище и адрес на управление – с. Бело поле 2709, обл. Благоевград, общ. Благоевград, Производствена база на "Грома Холд" ЕООД, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Вельов камък", разположена в землищата на с. Клисура и с. Дренково, общ. Благоевград, обл. Благоевград, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 0.453 (нула цяло четиристотин петдесет и три) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Вельов камък"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4528981,1

8464272,9

2

4529115,2

8464736,4

3

4528887,0

8465146,8

4

4528325,8

8464942,3

5

4528455,5

8464771,7

6

4528366,8

8464643,0

7

4528850,3

8464192,1

отпечатай тази страница