Разрешение № 529 от 20.12.2019 г. за проучване на строителни материали в площ "Просото", обл. София

РАЗРЕШЕНИЕ № 529 от 20.12.2019 г.

за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Просото", разположена в землището на с. Веринско, общ. Ихтиман, обл. София.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл.  5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 19 от Протокол № 31 от заседанието на Министерския съвет на 24 юли 2019 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "Баластриери" ЕООД, гр. Пловдив - титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 204272213, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив 4003, район Северен,  ул. "Рогошко шосе" № 36, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Просото", разположена в землището на с. Веринско, общ. Ихтиман, обл. София, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 0.628 (нула цяло шестстотин двадесет и осем) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Просото"

Координатна система 1970 г.

Х [m]

Y [m]

1

4581854,0

8536113,0

2

4581844,0

8536713,0

3

4580956,0

8537433,0

4

4580754,0

8536995,0

5

4580907,0

8536556,0

6

4581133,9

8536477,0

7

4581213,2

8536666,6

8

4581422,3

8536892,0

9

4581549,5

8536719,0

10

4581713,0

8536610,5

11

4581730,4

8536464,4

12

4581515,2

8536369,2

13

4581440,4

8536183,9

14

4581538,0

8535969,0

отпечатай тази страница