Разрешение № 527 от 20.12.2019 г. за проучване на строителни материали в площ "Кармелика", област Шумен

РАЗРЕШЕНИЕ № 527 от 20 декември 2019  г.

за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Кармелика", разположена в землището на с. Веселиново, община Смядово, област Шумен.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по точка № 18 от Протокол № 24 от заседанието на Министерския съвет на 12 юни 2019 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "БАРС" АД, гр. Шумен - титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 127630597, със седалище и адрес на управление – гр. Шумен 9700, бул. "Ришки проход" № 66, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Кармелика", разположена в землището на с. Веселиново, община Смядово, област Шумен, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 0.50 (нула цяло и петдесет) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работната програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  8. Разрешението  може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Кармелика"

Координатна система 1970 г.

Х [m]

Y [m]

1

4657695,0

9573107,0

2

4657701,3

9573681,5

3

4656987,6

9573689,7

4

4656951,4

9573099,8

5

4657394,3

9572917,5

отпечатай тази страница