Разрешение № 526 от 20.12.2019 г. за проучване на строителни материали в площ "Тополите", обл. Монтана

РАЗРЕШЕНИЕ № 526 от 20.12.2019 г.

за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Тополите", разположена в землището на с. Сталийска махала, общ. Лом, обл. Монтана.

На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, (обн., ДВ, бр. 61 от 2010 г.), § 105, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и § 63 от ПЗР на ЗИ на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и протоколно решение по т. 20 от Протокол № 31 от заседанието на Министерския съвет на 24 юли 2019 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "Пътища М" ЕООД, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 201812686, със седалище и адрес на управление – гр. Монтана 3400, ул. "Граф Игнатиев" № 24, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Тополите", разположена в землището на с. Сталийска махала, общ. Лом, обл. Монтана, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 0.475 (нула цяло четиристотин седемдесет и пет) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейностите по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Тополите"

Координатна система 1970 г.

X [m]

Y [m]

1

4754925

8494250

2

4754590

8494845

3

4754440

8494685

4

4753950

8494365

5

4753785

8494190

6

4753940

8494010

7

4754060

8494110

8

4754205

8494155

9

4754483

8494055

10

4754720

8494100

отпечатай тази страница