Разрешение № 523 от 13.12.2019 г. за проучване на строителни материали в площ "Бялата чука", област Пазарджик

РАЗРЕШЕНИЕ № 523 от 13 декември 2019 г.

за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Бялата чука", разположена в землището на с. Ветрен дол, общ. Септември, област Пазарджик.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 22 от Протокол № 31  от заседанието на Министерския съвет на 24 юли 2019 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "Агро Култури 2014" ЕООД, гр. Пазарджик, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 203037171, със седалище и адрес на управление – гр. Пазарджик, обл. Пазарджик, бул. "Христо Ботев" No 57, ет. 3, ап. 10 да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Бялата чука", разположена в землището на с. Ветрен дол, общ. Септември, област Пазарджик, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 0.194 (нула цяло сто деветдесет и четири стотни) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Бялата чука "

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4543278.4

8567747.4

2

4543118.4

8568185.0

3

4542808.6

8567994.9

4

4542873.3

8567487.0

отпечатай тази страница