Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 519 от 09.04.2019 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Раюв камък", обл. Велико Търново

РАЗРЕШЕНИЕ № 519 от 13.06.2019 г.

за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Раюв камък", разположена в землищата на с. Тодювци, с. Буйновци и гр. Елена, общ. Елена, обл. Велико Търново.

На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, § 63 от ПЗР на ЗИ на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и протоколно решение по т. 14 от Протокол № 19 от заседанието на Министерския съвет на 8 май 2019 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "Каолин" ЕАД, гр. Сеново, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 827182866, със седалище и адрес на управление – гр. Сеново, обл. Русе, общ. Ветово, ул. "Дъбрава" № 8, да извърши за своя сметка търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Раюв камък", разположена в землищата на с. Тодювци, с. Буйновци и гр. Елена, общ. Елена, обл. Велико Търново, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 13.46 (тринадесет цяло четиридесет и шест) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейностите по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Раюв камък"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4649832.6

9470820.6

2

4649839.1

9474708.6

3

4646384.5

9474754.9

4

4646384.5

9470831.1

отпечатай тази страница