Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 501 от 09.04.2019 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Теди", област Плевен

РАЗРЕШЕНИЕ № 501 от 9 април 2019 г.

за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Теди", разположена в землището на с. Телиш, община Червен бряг, област Плевен.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства и Протоколно решение по т. 31 от Протокол № 48 от заседанието на Министерския съвет на 05.12.2018 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "КВАРЦ 5" ЕООД, гр. Плевен – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 203411628, със седалище и адрес на управление – гр. Плевен 5800, ул. "Стара планина" № 5, ет. 1, ап. 1, да извърши за своя сметка търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Теди", разположена в землището на с. Телиш, община Червен бряг, област Плевен, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 1.45 (едно цяло четиридесет и пет стотни) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Теди"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4714820

8582510

2

4714690

8582990

3

4713088

8581537

4

4713530

8581370

5

4713920

8581860

6

4712660

8581150

7

4712460

8581550

8

4711990

8581530

9

4711710

8581360

10

4711990

8580950

11

4712580

8580350

12

4712720

8580560

отпечатай тази страница