Разрешение № 482 от 15.06.2018 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Големия връх", обл. Враца

РАЗРЕШЕНИЕ № 482 от 15 юни 2018 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Големия връх", разположена в землищата на с. Върбешница и с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца.

На основание  чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 5, т.1 от Закона за подземните богатства и § 63 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и протоколно решение по т. 23 от Протокол № 13 от заседанието на Министерския съвет на 28 март 2018 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "Йотов Стоун" ЕООД, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 106509076, със седалище и адрес на управление – гр. Мездра, п. код 3100, обл. Враца, ул. „Раковска” No 8 да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Големия връх", разположена в землищата на с. Върбешница и с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 0.115 (нула цяло и сто и петнадесет хилядни) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Големия връх"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4698125.0

8537750.0

2

4698125.0

8537800.0

3

4697942.5

8537800.0

4

4697956.0

8538321.0

5

4697886.0

8538324.0

6

4697957.0

8538612.0

7

4697815.0

8538590.0

8

4697815.0

8537750.0

отпечатай тази страница