Разрешение № 477 от 25.04.2018 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Луковит-2", област Ловеч

РАЗРЕШЕНИЕ № 477 от 25.04.2018 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Луковит-2", разположена в землището на с. Петревене, община Луковит, област Ловеч.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и Протоколно решение по т. 35 от Протокол № 52 от заседанието на Министерския съвет на 13.12.2017 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "СТОУНРАЙЗ" ООД, гр. София – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 202083687, със седалище и адрес на управление – гр. София, р-н Надежда, ж.к. "Надежда-2", ул. "Недко войвода", бл. 271, вх. Б, ет. 1, ап. 25, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Луковит-2", разположена в землището на с. Петревене, община Луковит, област Ловеч, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 0.14 (нула цяло и четиринадесет стотни) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Луковит-2"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4690920

8571547

2

4690696

8571863

3

4690671

8571848

4

4690406

8571845

5

4690574

8571390

отпечатай тази страница