Разрешение № 476 от 08.03.2018 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Симона", област Благоевград

РАЗРЕШЕНИЕ № 476 от 08.03.2018 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Симона", разположена в землищата на село Хвостяне и село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 13 от Протокол № 3 от заседанието на Министерския съвет на 18 януари 2018 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На ЕТ "Ясен Райков-2012", титуляр на разрешението, вписан в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 202055823, със седалище и адрес на управление – с. Крибул, общ. Сатовча, обл. Благоевград, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Симона", разположена в землищата на село Хвостяне и село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 18 (осемнадесет) месеца.
  2. Размерът на площта е 0.2 (нула цяло и две десети) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Симона"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4478210

8544655

2

4477835

8545000

3

4477515

8544985

4

4478000

8544345

отпечатай тази страница