Разрешение № 473 от 04.08.2017 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Мариет", област Враца

РАЗРЕШЕНИЕ № 473 от 04.08.2017 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Мариет", разположена в землищата на с. Горна Кремена и с. Кален, общ. Мездра, обл. Враца.

На основание  чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 8, и чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 61 от 2010 г.), § 105, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и § 63 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и протоколно решение по т. 22 от Протокол № 19 от заседанието на Министерския съвет на 26.04.2017 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "Хемус-М" АД, гр. Мездра, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 106002703, със седалище и адрес на управление – гр. Мездра, п.код 3100, ул. "Христо Ботев" No 1, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Мариет", разположена в землищата на с. Горна Кремена и с. Кален, общ. Мездра, обл. Враца, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 1.67 (едно цяло и шестдесет и седем стотни) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляра.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Мариет"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4697160

8541180

2

4697160

8542000

3

4697000

8542000

4

4697000

8542500

5

4696500

8542500

6

4696500

8544000

7

4696250

8544000

8

4696250

8543500

9

4696000

8543500

10

4696000

8542500

11

4696265

8542500

12

4696265

8541500

13

4696423

8541500

14

4696423

8541180

отпечатай тази страница