Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение №261 от 12.07.2012 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Блян", област Русе

РАЗРЕШЕНИЕ №261 от 12.07.2012 г.

за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, изм. с ДВ, бр. 70 от 8.08.2008 г. в площ "Блян", разположена на територията на общини Русе и Ветово, област Русе.

На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1 от ЗПБ, в редакцията от ДВ,  бр. 70 от 8.08.2008 г., във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7 от ЗПБ, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства, изм. с ДВ, бр. 70 от 8.08.2008 г. и §105, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн.  ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и протоколно решение № 25 от 27 юни 2012 г. на Министерския съвет,

РАЗРЕШАВАМ:

На "Ватия холдинг" АД, гр. София - титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 175080698, със седалище и адрес на управление – гр. София 1404, р-н Триадица, кв. "Манастирски ливади", бл. 65 – Евроцентър, ет. 4, да извърши за своя сметка търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, изм. с ДВ, бр. 70 от 8.08.2008 г. в площ "Блян", разположена на територията на общини Русе и Ветово, област Русе, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 28 (двадесет и осем) месеца.
  2. Размерът на площта е 187.00 (сто осемдесет и седем) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки, съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични изпитания се определят в работната програма и договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляра.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Приложение към РАЗРЕШЕНИЕ №261 от 12.07.2012 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, изм. с ДВ, бр. 70 от 8.08.2008 г. в площ "Блян", разположена на територията на общини Русе и Ветово, област Русе от "ВАТИЯ ХОЛДИНГ" АД, гр. София.

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Блян"

Координатна система 1970 г.

X/m/

Y/m/

1.

4747000

9500000

2.

4747000

9520000

3.

4735000

9520000

4.

4735000

9515000

5

4739020

9515000

6

4739020

9510890

7

4736330

9510890

8

4736325

9508700

9

4741000

9504000

10

4741000

9500000

11

4739975

9507685

12

4739735

9509275

13

4739205

9509400

14

4738880

9509165

15

4739045

9508115

16

4738830

9507895

17

4738840

9507600

18

4739350

9507570

19

4739910

9507605

отпечатай тази страница