Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Р Е Ш Е Н И Е № 357 ОТ 28 МАЙ 2020 ГОДИНА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ДОБИВ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ОТ ПОЛЕ „ГАЛАТА“, БЪЛГАРСКИ ШЕЛФ

 

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 357

 

от    28 май    2020 година

ЗА приемане на отправено от концесионерите предложение за изменение на концесионния договор за разработване и добив на природен газ от поле "галата", български шелф, сключен на 16 май 2001 г. между министерския съвет на република българия, представляван от председателя на държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси, и "петреко с.а.р.л." – люксембург, и "петреко българия" еоод - гр. софия, изменен и допълнен с анекс № 1 от 14 декември 2004 г. и допълнителни споразумения от 28 януари 2010 г., от
3
1 март 2010 г., от 28 октомври 2010 г., от 1 септември 2011 г., от 18 ноември 2011 г. и от 20 юни 2012 г.

 

На основание чл. 5, т. 3 от Закона за подземните богатства, чл. 28,
т. 28.1 и 28.2 от концесионния договор за разработване и добив на природен газ от поле "Галата", български шелф, сключен на 16 май 2001 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от председателя на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси, и "Петреко С.А.Р.Л." – Люксембург, и "Петреко България" ЕООД - гр. София, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 14 декември 2004 г. и допълнителни споразумения
от 28 януари 2010 г., от 31 март 2010 г., от 28 октомври 2010 г., от 1 септември 2011 г., от 18 ноември 2011 г. и от 20 юни 2012 г., наричан по-нататък "концесионния договор", уведомление с вх. № Е-26-П-581/27.11.2017 г. от концесионерите за наличие на форсмажорно обстоятелство, Сертификат за форсмажор № 022 от 2 октомври 2018 г., издаден от Българската търговско-промишлена палата, и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

 

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Приема отправено от концесионерите предложение за изменение на концесионния договор чрез добавяне на срок от 253 дни към срока на предоставената концесия за добив на подземно богатство по чл. 2,
т. 3 от Закона за подземните богатства – газ, от находище "Галата", разположено в континенталния шелф на Черно море, в резултат на забава, причинена от непреодолима сила.

2. Добавянето на срока по т. 1 да се извърши с допълнителното споразумение за изменение и допълнение на концесионния договор, с което да бъдат включени задължения на концесионерите за:

2.1. Предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, която да бъде в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен данък върху добавената стойност (ДДС), обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, ДДС, лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията.

2.2. Възстановяване размера на гаранцията при усвояване изцяло или на част от нея в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за това.

2.3. Дължими неустойки при неизпълнение на задължения по концесионния договор.

2.4. Промяна на размера на дължимото концесионно плащане с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за определянето му.

3. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми концесионерите за решението и да сключи допълнително споразумение към концесионния договор в едномесечен срок от уведомяването.

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

отпечатай тази страница