Закон за приватизация и следприватизационен контрол

Този закон урежда условията и реда за приватизация и следприватизационен контрол