Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ)

Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.)