Закон за концесиите

С този закон се уреждат условията и редът за предоставяне, изпълнение и прекратяване на концесии