Вътрешни правила за работа на специализираната експертна комисия (СЕК) за приемане на запасите и за оценка на ресурсите на находищата на подземни богатства

Настоящите Вътрешни правила регламентират организацията на работа на Специализираната експертна комисия (СЕК) в Министерство на енергетиката за приемане на запасите и за оценка на ресурсите на находищата на подземни богатства, назначена със заповед Е-РД-16-124/01.04.2015г., изменена със Заповед Е-РД-16-371/31.07.2015г. на министъра на енергетиката.