Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала

Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала