Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП)