Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП)