Покана за участие в конкурсна процедура за избор на трима представители на държавата в Съвета на директорите на БЕХ ЕАД

Дирекция: Корпоративно управление в енергетиката
Дати за подаване на документи: 29.01.2021 - 08.02.2021

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ТРИМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ" ЕАД

I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ
В конкурсната процедура може да участва и да бъде назначен за член на Съвета на директорите на "Български енергиен холдинг" ЕАД лице, което е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и което:
1. има завършено висше образование;
2. има най-малко 5 години професионален опит;
3. не е поставено под запрещение;
4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е лишено от правото да заема съответната длъжност;
6. не е обявено в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
7. не е било член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
8. не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на член на Съвета на директорите на същото публично предприятие;
9. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;
10. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име, когато се извършва дейност, сходна с дейността на публичното предприятие;
11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, които извършват дейност, сходна с дейността на публичното предприятие;
12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие
13. отговаря на други изисквания, предвидени в устава на съответното публично предприятие.
Проверката за наличието на обстоятелствата по т. 9-12 се извършва преди назначаването на избрания кандидат от министъра на енергетиката.


II. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ
С посочените по-долу критерии за подбор се определят минималните изисквания за допустимост по отношение на кандидатите в процедурата, с цел установяване на възможността им за заемане на съответната позиция.
Критериите за подбор са:
1. Висше образование, образователно-квалификационна степен "магистър" в професионални области "Социални, стопански и правни науки" или "Технически науки" съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.02.2002 г., с професионално направление – "право" или "администрация и управление" или "икономика" или "електротехника, електроника и автоматика" или "енергетика" или "машинно инженерство" или "проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми";
2. Професионален опит: не по-малко от пет години професионален опит по съответната специалност/специалности от професионално направление по т. 1 или не по-малко от пет години на ръководна позиция или като член на орган за управление или контрол на публично предприятие или търговско дружество;
3. Добра репутация;
4. Умения и компетенции в областта на стратегическото планиране или в областта на финансовия мениджмънт или в управлението на риска.

ІІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА
Конкурсната процедура ще се проведе на три етапа:
Първи етап – проверка и оценка на допустимостта на кандидатите въз основа на представените документи и критериите за подбор;
Втори етап – писмена част, включваща представяне на концепция за развитие на предприятието. Концепцията следва да обхваща 5 годишен период на управление и в ясен, точен и систематизиран вид (до 10 страници) да представя виждането на кандидата за приоритетите за бъдещо развитие на предприятието, стратегията по отношение управлението на ресурсите и приноса на кандидата към неговото управление.
Трети етап – устна част (интервю) с допуснатите кандидати. На допуснатите до този етап кандидати, ще бъдат поставени въпроси свързани с представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на публичното предприятие и спецификата на сектора, в т.ч. стратегическите документи на Европейски съюз в контекста на поставените цели за климатична неутралност до 2050 г.

ІV. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА – КРИТЕРИИ, СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ТЕЖЕСТ В ОБЩАТА ОЦЕНКА
Писмена част
Методиката относно писмената част включва следните критерии за оценка:
1. Степен на съответствие на предлаганата концепция с мисията, визията, предмета на дейност на предприятието и приетите стратегически документи в съответния отрасъл;
2. Степен на познаване от кандидата на тенденциите в съответния отрасъл на национално и международно ниво;
3. Степента, в която въз основа на представената информация за предприятието и публично достъпни източници, кандидатът е анализирал основните проблеми и предизвикателства пред предприятието;
4. Умение на кандидата за формулирането на ясни краткосрочни и дългосрочни цели на предприятието;
5. Предложен подход от кандидата по отношение управлението на човешките ресурси и критериите за постигане или непостигане на целите на предприятието от членовете на екипа.

Концепцията се оценява по 5-степенна скала. Всеки член на Комисията оценява показаните от кандидатите резултати по всеки един от критериите, с една от следните оценки:
5 - напълно отговаря на изискванията
4 - в голяма степен отговаря на изискванията
3 - в средна степен отговаря на изискванията
2 - в малка степен отговаря на изискванията
1 - не отговаря на изискванията.

Общата оценка на всеки кандидат по писмената част се получава като средноаритметична величина от сбора на оценките на всички членове на Комисията.
Кандидати, чиито концепции са оценени с оценка не по-ниска от "3.50" се допускат до участие в устната част.

Устна част
С допуснатите до участие в устната част от конкурсната процедура кандидати се провежда интервю. Комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори, които оценява по следните критерии:
1. Познаване на нормативната уредба и спецификата на сектора, в т.ч. структура на холдинга, сфери на дейност, правомощия и отговорности на органите на управление на публичното предприятие;
2. Стратегическа и управленска компетентност, както и ориентация към резултати, в контекста на представените в концепцията приоритети за бъдещо развитие на предприятието;
3. Умение за аргументирано и убедително представяне на отговорите на поставените въпроси.

Оценката се извършва по 5-степенна скала. Всеки член на Комисията оценява показаните от кандидатите резултати по всеки един от определените критерии, с една от следните оценки:
5 - напълно отговаря на изискванията
4 - в голяма степен отговаря на изискванията
3 - в средна степен отговаря на изискванията
2 - в малка степен отговаря на изискванията
1 - не отговаря на изискванията
Общата оценка на всеки кандидат по устната част се получава като средноаритметична величина от сбора на оценките на всички членове на Комисията.
Кандидати, получили оценка на интервюто по-ниска от "4" не подлежат на класиране в конкурсната процедура.

Крайна оценка
Крайната оценка на кандидатите се получава като сума от оценките им по писмената част с тегло 40 % и по устната част (интервюто) с тегло 60 % по формулата:
крайна оценка = (оценка от писмената част) х 0,4 + (оценка от устната част) х 0,6.

V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА
1. Писмено заявление за участие в конкурсната процедура от кандидата съгласно образец (приложение № 1).
2. Към заявлението се прилагат:
2.1. автобиография;
2.2. копие от диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен – "магистър", както и копие от удостоверение за правоспособност (когато е приложимо);
2.3. копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (професионален опит се доказва с официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж и извършване на дейност в чужбина и др.);
2.4. декларация по образец относно наличието или липсата на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т.т. 3-8 и т. 13 от ЗПП (приложение № 2);
2.6. копия от референции, свидетелства, сертификати, удостоверения и от други документи, с които кандидатът би могъл да докаже, че притежава уменията и компетенциите по т. 4 от раздел II от настоящата покана.

VI. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ
1. Заявлението, ведно с приложенията към него за участие в конкурса, както и концепцията следва да се подават в запечатан, непрозрачен плик с посочване на публичното предприятие, за което се кандидатства и името на кандидата, в деловодството на Министерството на енергетиката, лично от всеки кандидат или чрез пълномощник или чрез куриерска служба на адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. "Триадица" № 8. Заявлението, ведно с приложенията към него, се подава в срок от 10 (десет) календарни дни от публикуване на поканата. Ще се разглеждат само документи, постъпили в деловодството на министерството до изтичането на посочения по-горе срок.
2. Кандидатите, които са допуснати до писмената част на конкурса, ще получат покана, в която ще бъде посочен срокът на изпращането на концепцията до Министерството на енергетиката.
3. Устната част на конкурса ще се проведе в Министерството на енергетиката, гр. София, ул. "Триадица" № 8, като допуснатите кандидати до нея ще получат писмена покана, в която ще се посочи денят и часът на провеждането на интервюто.
4. Начин на комуникация - на електронен адрес: konkursi.zpp@me.government.bg

 

"БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ" ЕАД


А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
"Български енергиен холдинг" (БЕХ) ЕАД e еднолично акционерно дружество със 100 % държавно участие. Правата на държавата в капитала на дружеството се упражняват от министъра на енергетиката.
БЕХ ЕАД е холдингово дружество, обединяващо притежаваните от държавата предприятия в енергетиката. Групата притежава три от основните предприятия за производство на електроенергия в страната, най-голямото минно предприятие за добив на лигнитни въглища, както и мрежата за пренос на електроенергия и мрежата за пренос и транзит на природен газ. В рамките на холдинга участва и Общественият доставчик на електроенергия и на газ в България.
БЕХ ЕАД осъществява дейността си, като оперира в различни пазарни сегменти, посредством своите дъщерни дружества.
БЕХ ЕАД е структуриран като финансов холдинг, в рамките на който дъщерните дружества са обединени в холдинговата структура, но запазват своята оперативна самостоятелност, издадените индивидуални лицензии и предмет на дейност за лицензираните компании. Производствената и търговската дейност в групата на БЕХ ЕАД е изцяло съсредоточена в дъщерните дружества, съобразно индивидуалните им лицензии.
Холдинговото дружество осъществява дейности в областта на финансовото управление, управлението на проекти, корпоративно управление и бизнес планиране, правни и регулаторни въпроси, връзки с обществеността и комуникацията.
БЕХ ЕАД представлява стратегически значимо държавно дружество и съгласно ПМС №181/20.07.2009 г. обекти на дружества от групата са определени за стратегически и със значение за националната сигурност.
БЕХ ЕАД е включен в списъка на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях - неподлежащи на приватизация, съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизацията и следприватизационния контрол.

Б. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Представената информация е на база консолидиран отчет на БЕХ към 30.09.2020г. Отчетеният финансов резултат на холдинговото дружество преди данъци към 30.09.2020 г. е печалба. Въпреки негативните ефекти от наложените мерки за ограничаване на разпространяване на COVID-19 пандемията, холдинговото дружество отчита подобрение в отчетената оперативна печалба, като към 30.09.2020 г. тя нараства до 312 029 хил.лв.
Общо приходите от оперативна дейност към 30.09.2020 г. са в размер на 3 986 403 хил. лв.
Общо разходите за дейността са в размер на 3 674 374 хил. лв.
Общо активите на холдинга възлизат на 18 934 689 хил. лв. към 30.09.2020 г.

Общо собственият капитал на БЕХ ЕАД към 30.09.2020 г. възлиза на 11 905 849 хил. лв.

В. СТРАТЕГИЯ, ЦЕЛИ, ПРОЕКТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Цели на БЕХ ЕАД по основни направления и приоритетни области и изпълнявани проекти, способстващи реализацията им:

1. Финансова устойчивост на енергийния сектор в страната
Осигуряване на финансиране за ключови дейности и проекти:
- Ефективно управление на финансовите активи и инструменти;
- Участие на капиталовите пазари, с цел привличане на външно финансиране от международни финансови институции при конкуренти условия;
- Усвояване на предимствата, произтичащи от мащаба на холдинговата структура (икономии от мащаба).
2. Гарантиране сигурността на енергийната система
Природен газ - сигурност, надеждност и непрекъсваемост и конкурентост на газовите доставки
Приоритетна цел за България е оптималното използване на съществуващата инфраструктура и реализирането на концепцията за изграждане на газоразпределителен център (хъб) на територията на България. Тази цел е в синхрон с проектите за развитие на Южния газов коридор и с плановете за развитие на газовата инфраструктура в Европа и повишена междусистемна свързаност, насочени към подобряване сигурността на доставките и диверсификацията на източниците и маршрутите на доставка на природен газ. Развитието на добре развита инфраструктура – разширена и нова, при координирано планиране на инвестициите, допринася за добре функциониращ газов пазар, с по-голямо предлагане на природен газ – от повече източници и маршрути. Така се постига и резултатна либерализация, носеща в глобален мащаб - конкурентоспособност на икономиката, а в локален мащаб - по-изгодни цени за всички категории потребители – индустриални, стопански, нестопански, битови.
В този контекст за БЕХ ЕАД е приоритетно изграждането на нови междусистемни газови връзки и реверсиране на съществуващи газопроводи. Предприети са действия за развитие на капацитет за пренос от и за съседни страни - налице е капацитет за пренос от Гърция през точка на междусистемно свързване Кулата-Сидирокастро, функционира реверсивната междусистемна връзка с румънската газопреносна система Русе-Гюргево, развиват се нови междусистемни връзки с Гърция, Сърбия, а на по-късен етап и със Северна Македония, както и за реверсиране на трансбалканския газопровод в посока Румъния.

Като част от цялостната концепция за утвърждаване на България като газоразпределителен център е и проекът "Модернизация и разширяване на съществуващото подземно газохранилище в Чирен", който се реализира от "Булгартрансгаз" ЕАД. Проектът, също определен като проект от „общ интерес" за ЕС се състои в поетапно увеличаване на капацитета на газохранилището, с цел постигане на по-големи обеми съхраняван газ и по-големи средни денонощни дебити за добив и нагнетяване. Повишените технически характеристики ще позволят хранилището да бъде използвано не само за нуждите на българския пазар, както е понастоящем, но и за посрещане пиковото потребление на страните от региона.

• По линия диверсификация на източниците на природен газ се реализират проекти, целящи да гарантират доставките на природен газ чрез нови източници. Целта е повишаване сигурността на доставките чрез повече от един източник на природен газ и постигане на конкурентни цени в резултат на повишено предлагане. Основни текущи проекти по това направление - Газов интерконектор Гърция-България, определен като проект от "общ интерес" за ЕС, който е в напреднала строителна фаза, проектът за изграждане на нов терминал за втечнен природен газ (LNG терминал) в Александруполис, Гърция, също проект от "общ интерес" за ЕС, с участие от страна на българския газов преносен оператор, който вече е акционер в проектната компания и резервиран капацитет от терминала от страна на обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД, Проект междусистемна реверсивна газова връзка България-Сърбия (IBS).

• По линия диверсификация на маршрутите се реализират проекти, целящи да елиминират риска от един единствен маршрут за внос и доставка на природен газ и от неизползване в бъдеще на съществуващи транспортни направления. Такива са проекта за Разширение на газопреносната инфраструктура от българо-турската граница до българо-сръбската граница като част от концепцията за развитие на газов хъб и дейностите за реверсиране на трансбалканския газопровод в посока Румъния. Реверсивната междусистемна връзка с румънската газопреносна система Русе-Гюргево и развиваните нови междусистемни връзки с Гърция и Сърбия допринасят както за диверсификация на източниците на доставки, така и за диверсификация на маршрутите.

Електроенергетика
Гарантиране на сигурността на снабдяването с електрическа енергия чрез удължаване на живота на съществуващите мощности и изграждането на нови, съобразени с приоритетите на ЕС за постигане на климатична неутралност на ниво ЕС до 2050г.:
- Проекти за удължаване на полезния живот на редица ключови за енергийната система мощности, допринасящи за сигурността на електроснабдяването и баланса на енергийната система - успешно реализираният проект за Удължаване живота на 5-ти и 6-ти енергоблок на АЕЦ Козлодуй; успешно реализираните мероприятия за увеличаване мощността на 6-ти енергоблок на АЕЦ Козлодуй на 104%.
- Развитие на ядрената енергетика чрез изграждане на нова електрогенерираща мощност, както и инвестиции в нови балансиращи мощности, които гарантират сигурността на енергийната система при пиково натоварване – Проект "Яденица", с ключова роля за управлението и балансирането на електроенергийната система на страната.

- Максимално използване на централите на въглища, произвеждащи електрическа енергия, при стриктно спазване на европейските правила в областта на опазване на околната среда.

Въгледобив:
Насочване на усилията към повишаване ефективността на добива чрез инвестиционни дейности, свързани с рехабилитация, реконструкция, модернизация и подмяна на тежкото минно оборудване.

3. Регионална и европейска свързаност на системите и либерализация на електроенергийния пазар и на пазара на природен газ
- Развитие и реализиране на проекти и дейности, целящи да свържат до оптимална степен българския електроенергиен пазар с регионалните и европейски пазари, като по този начин се изпълнят основите европейски цели - обединение и интегрираност на пазарите, от една страна и повишаване на енергийната сигурност, от друга. В тази насока са предприетите действия за обединение със съседни пазарни зони (къплинг) на борсов пазар ден напред и борсов пазар в рамките на деня, както и пълноценното българско участие в усилията за създаване на регионални механизми на мрежовите оператори за балансиране на електроенергийните системи.

- Развиване и реализиране на проекти и дейности за осигуряване на подходяща пазарна среда за развитието на конкурентен пазар на природен газ.

отпечатай тази страница