Покана за участие в конкурсна процедура за избор на двама представители на държавата в Управителния съвет на ДПРАО

Дирекция: Корпоративно управление в енергетиката
Дати за подаване на документи: 29.01.2021 - 08.02.2021

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДВАМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ"

I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ
В конкурсната процедура може да участва и да бъде назначен за член на Управителния съвет на ДП "Радиоактивни отпадъци" лице, което е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и което:
1. има завършено висше образование;
2. има най-малко 5 години професионален опит;
3. не е поставено под запрещение;
4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е лишено от правото да заема съответната длъжност;
6. не е обявено в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
7. не е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори, съответно на кооперация, прекратена поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
8. не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на член на Управителния съвет на същото публично предприятие;
9. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;
10. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име, когато се извършва дейност, сходна с дейността на публичното предприятие;
11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, които извършват дейност, сходна с дейността на публичното предприятие;
12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
Проверката за наличието на обстоятелствата по т. 9-12 се извършва преди назначаването на избрания кандидат от министъра на енергетиката.


II. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ
С посочените по-долу критерии за подбор се определят минималните изисквания за допустимост по отношение на кандидатите в процедурата, с цел установяване на възможността им за заемане на съответната позиция.
Критериите за подбор са:
1. Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионални области "Природни науки, математика и информатика" или "Технически науки" съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.02.2002 г., с професионално направление – "физически науки" или "химически науки" или "енергетика" или "електротехника, електроника и автоматика";
2. Професионален опит: не по-малко от пет години трудов или служебен стаж в областта на използването на ядрената енергия или йонизиращите лъчения, управлението на радиоактивните отпадъци или отработеното гориво, както и в областта на държавното регулиране на безопасното осъществяване на тези дейности;
3. Добра репутация;
4. Умения и компетенции в областта на стратегическото планиране или в областта на финансовия мениджмънт или в управлението на риска.

ІІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА
Конкурсната процедура ще се проведе на три етапа:
Първи етап – проверка и оценка на допустимостта на кандидатите въз основа на представените документи и критериите за подбор;
Втори етап – писмена част, включваща представяне на концепция за развитие на предприятието. Концепцията следва да обхваща 3 годишен период на управление и в ясен, точен и систематизиран вид (до 10 страници) да представя виждането на кандидата за приоритетите за бъдещо развитие на предприятието, стратегията по отношение на управлението на ресурсите и приноса на кандидата към неговото управление.
Трети етап – устна част (интервю) с допуснатите кандидати. На допуснатите до този етап кандидати, ще бъдат поставени въпроси свързани с представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на публичното предприятие и спецификата на сектора, в т.ч. националните стратегически документи, тенденциите, международните изисквания и стандарти в областта на управление на Радиоактивните отпадъци и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, както и перспективи на дейностите изпълнявани от публичното предприятие.

ІV. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА – КРИТЕРИИ, СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ТЕЖЕСТ В ОБЩАТА ОЦЕНКА
Писмена част
Методиката относно писмената част включва следните критерии за оценка:
1. Степен на съответствие на предлаганата концепция с мисията, визията, предмета на дейност на предприятието и приетите стратегически документи в съответния отрасъл;
2. Степен на познаване от кандидата на тенденциите в съответния отрасъл на национално и международно ниво;
3. Степента, в която въз основа на представената информация за предприятието и публично достъпни източници, кандидатът е анализирал основните проблеми и предизвикателства пред предприятието;
4. Умение на кандидата за формулирането на ясни краткосрочни и дългосрочни цели на предприятието;
5. Предложен подход от кандидата по отношение управлението на човешките ресурси и критериите за постигане или непостигане на целите на предприятието от членовете на екипа.

Концепцията се оценява по 5-степенна скала. Всеки член на Комисията оценява показаните от кандидатите резултати по всеки един от критериите, с една от следните оценки:
5 - напълно отговаря на изискванията
4 - в голяма степен отговаря на изискванията
3 - в средна степен отговаря на изискванията
2 - в малка степен отговаря на изискванията
1 - не отговаря на изискванията.

Общата оценка на всеки кандидат по писмената част се получава като средноаритметична величина от сбора на оценките на всички членове на Комисията.
Кандидати, чиито концепции са оценени с оценка не по-ниска от "3.50" се допускат до участие в устната част.

Устна част
С допуснатите до участие в устната част от конкурсната процедура кандидати се провежда интервю. Комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори, които оценява по следните критерии:
1. Познаване на нормативната уредба и спецификата на сектора, сфери на дейност, правомощия и отговорности на органите на управление на публичното предприятие;
2. Стратегическа и управленска компетентност, както и ориентация към резултати, в контекста на представените в концепцията приоритети за бъдещо развитие на предприятието;
3. Умение за аргументирано и убедително представяне на отговорите на поставените въпроси.

Оценката се извършва по 5-степенна скала. Всеки член на Комисията оценява показаните от кандидатите резултати по всеки един от определените критерии, с една от следните оценки:
5 - напълно отговаря на изискванията
4 - в голяма степен отговаря на изискванията
3 - в средна степен отговаря на изискванията
2 - в малка степен отговаря на изискванията
1 - не отговаря на изискванията
Общата оценка на всеки кандидат по устната част се получава като средноаритметична величина от сбора на оценките на всички членове на Комисията.
Кандидати, получили оценка на интервюто по-ниска от "4" не подлежат на класиране в конкурсната процедура.

Крайна оценка
Крайната оценка на кандидатите се получава като сума от оценките им по писмената част с тегло 40 % и по устната част (интервюто) с тегло 60 % по формулата:
крайна оценка = (оценка от писмената част) х 0,4 + (оценка от устната част) х 0,6.

V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА
1. Писмено заявление за участие в конкурсната процедура от кандидата съгласно образец (приложение № 1).
2. Към заявлението се прилагат:
2.1. автобиография;
2.2. копие от диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен – "магистър", както и копие от удостоверение за правоспособност (когато е приложимо);
2.3. копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (професионален опит се доказва с официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж и извършване на дейност в чужбина и др.);
2.4. декларация по образец относно наличието или липсата на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т.т. 3-8 от ЗПП и чл. 84, ал. 3, т. 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (приложение №2);
2.5. копия от референции, свидетелства, сертификати, удостоверения и от други документи, с които кандидатът би могъл да докаже, че притежава уменията и компетенциите по т. 4 от раздел II от настоящата покана.

VI. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ
1. Заявлението, ведно с приложенията към него за участие в конкурса, както и концепцията следва да се подават в запечатан, непрозрачен плик с посочване на публичното предприятие, за което се кандидатства и името на кандидата, в деловодството на Министерството на енергетиката, лично от всеки кандидат или чрез пълномощник или чрез куриерска служба на адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. "Триадица" № 8. Зявлението, ведно с приложенията към него, се подава в срок от 10 (десет) календарни дни от публикуване на поканата. Ще се разглеждат само документи, постъпили в деловодството на министерството до изтичането на посочения по-горе срок.
2. Кандидатите, които са допуснати до писмената част на конкурса, ще получат покана, в която ще бъде посочен срокът на изпращането на концепцията до Министерството на енергетиката.
3. Устната част на конкурса ще се проведе в Министерството на енергетиката, гр. София, ул. „Триадица" № 8, като допуснатите кандидати до нея ще получат писмена покана, в която ще се посочи денят и часът на провеждането на интервюто.
4. Начин на комуникация - на електронен адрес: konkursi.zpp@me.government.bg

 

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ"

А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ДП РАО е юридическо лице по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, образувано на основание чл. 78, ал. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия.
Специфичната дейност на дружеството е управление на радиоактивни отпадъци, което включва всички дейности, свързани с манипулиране, предварителната обработка, кондиционирането, съхранението и погребването на радиоактивни отпадъци (РАО), включително извеждане от експлоатация на съоръжения за управление на РАО. Съгласно ЗБИЯЕ, управлението на радиоактивните отпадъци извън обектите, в които се генерират, и извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения се осъществяват единствено от ДП РАО.
Предприятието може да извършва дейност и да сключва сделки само във връзка с осъществяването на неговия предмет на дейност. Предприятието не може да участва в търговски или граждански дружества и няма право да сключва договори за кредити с търговски банки и други финансови институции, освен ако за това има изрично решение на Министерския съвет.
За осъществяване на дейността си ДП РАО разполага с всички необходими лицензии и разрешения, издадени от АЯР. Предприятието има лицензии за експлоатация на ядрено съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци чрез специализирано поделение "РАО - Козлодуй" и чрез специализирано поделение "Постоянно хранилище за радиоактивни отпадъци – Нови хан" ("ПХРАО – Нови хан"), както и лицензия за превоз на радиоактивни вещества. ДП РАО притежава лицензии за извеждане от експлоатация на 1-2 и на 3-4 блокове на АЕЦ "Козлодуй" чрез специализирано поделение "Извеждане от експлоатация 1-4 блок".
Функциите, управлението и структурата на ДП РАО са подробно регламентирани в "Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци"". С правилника са определени структурата, дейността, организацията на управление, основните функции и дейности на структурните звена на ДП РАО.
Всички специализирани поделения на ДП РАО са стратегически обекти от значение за националната сигурност и се ръководят от главни инженери.

Б. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ДП РАО е предприятие, чиято дейност не е насочена към постигане на печалба, а при реализирането на такава тя се внася в бюджета на Министерството на енергетиката.
Дейностите и издръжката на предприятието се финансират със средства от фонд "Радиоактивни отпадъци" (фонд РАО) и фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" (фонд ИЕЯС) към министъра на енергетиката при условията и по реда на ЗБИЯЕ, Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд РАО, приета с Постановление № 301 на Министерски съвет от 2003 г., и Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд ИЕЯС, приета с Постановление № 300 на Министерски съвет от 2003 г.
Дейността по извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения се финансира и със средства от Международен фонд "Козлодуй" (МФК) чрез Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Взаимоотношенията между фонд РАО, фонд ИЕЯС и ДП РАО се регламентират с договори, които се сключват ежегодно между председателя на управителния съвет на фонд РАО, съответно на фонд ИЕЯС, и изпълнителния директор на предприятието, а взаимоотношенията с ЕБВР - чрез споразумения.
Изпълнителният директор предлага на управителния съвет на ДП РАО проекти на инвестиционна, производствена, ремонтна и социални програми за определени периоди съгласно Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд РАО и годишна програма за извеждане от експлоатация съгласно Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд ИЕЯС. Годишните програми за дейността на предприятието се приемат от УС на фонд РАО и фонд ИЕЯС, (чийто състав е регламентиран от ЗБИЯЕ) и подлежат на контрол относно изпълнението им и разходваните средства.
Бюджетът на предприятието за 2020 г. от двата фонда е в размер на 48 647 052 лева. Отчета на касовото изпълнение за годината показва изпълнение на програмите.
Република България е страна по Рамково споразумение с ЕБВР относно дейностите на Международен фонд "Козлодуй" за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ "Козлодуй" чрез получаване на безвъзмездна помощ, ратифицирано от Народното събрание - ДВ, бр. 38 от 2002 г.
През 2020 г. предприятието работи по 8 грантови споразумения с ЕБВР на стойност 52 630 млн. евро от програмата за извеждане от експлоатация на 1-4 блок от АЕЦ „Козлодуй” приети от Асамблеята на донорите.
Финансовият резултат на Предприятието за 2019 г. след данъци е печалба в размер на 21 хил. лв. Данъчното облагане на Предприятието се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.
Общия размер на приходите е 79 868 хил. лв, както следва: Приходи от безвъзмездни средства, предоставени от държавата - 79 099 хил.лв. и други приходи - 769 хил. лв. Общият размер на разходите е 79 813 хил. лв.

В. СТРАТЕГИЯ, ЦЕЛИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
I. Стратегия
Статутът на ДП РАО е определен от изискванията за осигуряване на безопасност при управление на радиоактивни отпадъци през целия им жизнен цикъл в съответствие с Единната конвенция за безопасност при управление на отработеното ядрено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци (ратифицирана със закон, приет от 38-мо Народно събрание на 10.05.2000 г. – ДВ, бр. 42 от 23.05.2000 г. и фундаменталните принципи.
Политиката на Р България в тази област е насочена към управление на отработеното гориво и на радиоактивните отпадъци по безопасен за обществото и околната среда начин, чрез последователно прилагане на икономически ефективен, всеобхватен и цялостен подход, при който се отчитат историческия аспект и съвременните тенденции, научния, техническия и финансовия ресурс на страната и ясно се определят отговорностите на държавата и на операторите на ядрени съоръжения.
Държавната политика в областта на управлението на радиоактивни отпадъци е заложена в националната Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци. Стратегията е основен национален документ, представящ принципите за безопасното управление на дейностите, свързани с етапите за управление на ОЯГ и на всички видове РАО – от генерирането до погребването им. Стратегията очертава прилаганите и планирани практически решения, описва състоянието и експлоатацията на съществуващите съоръжения, както и стъпките за реализация на бъдещи такива.
Изпълнението на тази стратегическа задача на Държавата е вменена на ДП РАО, съгласно ЗБИЯЕ.
ДП РАО е от стратегическо значение за страната от гледна точка и на времевия хоризонт на извършваната от него дейност. Управлението и погребването на РАО е дългосрочен процес (десетилетия след закриването на ядрените мощности), което определя спецификата на предприятието. От важно значение е и фактът, че ДП РАО ще извършва функциите по извеждане от експлоатация на всички ядрени съоръжения на територия на Република България (тези в рамките на АЕЦ Козлодуй ЕАД, но и в бъдещите ядрени мощности, хранилищата за съхранение и погребване на РАО, и на други източници с радиационно излъчване).

II. Цели
Поради специфичната си дейност и в изпълнение на националната политика за управление на РАО, защита на околната среда и здравето на хората, ДП РАО има следните главни цели:
• постигане и поддържане на високо ниво на безопасност на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци с цел защита на работниците и на населението от опасностите, произтичащи от йонизиращи лъчения;
• изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни РАО;
• модернизиране на действащите съоръжения в специализираните поделения за подобряване безопасното управление и съхранение на РАО, намаляване на въздействието върху околната среда и повишаване сигурността на съоръженията;
• безопасно извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения;
• планиране и изпълнение на мероприятия за повишаване на културата на безопасност и стимулиране на персонала за критично отношение към извършваната работа с цел постигане на планираните резултати;
• поддържане и повишаване на професионалната квалификация на персонала на Предприятието.

 

отпечатай тази страница