Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Покана за участие в конкурсна процедура за избор на членове на Съвета на директорите на "Минпроект" ЕАД (трима представители на държавата и двама независими членове)

Дирекция: Корпоративно управление в енергетиката
Дати за подаване на документи: 08.02.2021 - 17.02.2021

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "МИНПРОЕКТ" ЕАД (ТРИМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА И ДВАМА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ)

I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ
В конкурсната процедура може да участва и да бъде назначен за член на Съвета на директорите на "Минпроект" ЕАД лице, което е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и което:
1. има завършено висше образование;
2. има най-малко 5 години професионален опит;
3. не е поставено под запрещение;
4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е лишено от правото да заема съответната длъжност;
6. не е обявено в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
7. не е било член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
8. не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на член на Съвета на директорите на същото публично предприятие;
9. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;
10. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име, когато се извършва дейност, сходна с дейността на публичното предприятие;
11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, които извършват дейност, сходна с дейността на публичното предприятие;
12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.
Кандидатът за независим член на Съвета на директорите на публичното предприятие, следва да отговаря освен на изискванията по т.т. 1 -12, както и да не е:
1. служител в публичното предприятие;
2. акционер/съдружник в същото публично предприятие;
3. лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с публичното предприятие;
4. едноличен търговец, акционер или съдружник в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като публичното дружество;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното предприятие.
Проверката за наличието на обстоятелствата по т.т. 9-12 се извършва преди назначаването на избрания кандидат от министъра на енергетиката.

II. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ
С посочените по-долу критерии за подбор се определят минималните изисквания за допустимост по отношение на кандидатите в процедурата, с цел установяване на възможността им за заемане на съответната позиция.
Критериите за подбор са:
1. Висше образование, образователно-квалификационна степен "магистър" в професионални области "Социални, стопански и правни науки" или "Технически науки" или "Сигурност и отбрана" съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.02.2002 г., с професионално направление – "право" или "икономика" или "енергетика" или "проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми" или "национална сигурност";
2. Професионален опит: не по-малко от пет години професионален опит по съответната специалност/специалности от професионално направление по т. 1 или не по-малко от пет години на ръководна позиция или като член на орган за управление или контрол на публично предприятие или търговско дружество;
3. Добра репутация;
4. Умения и компетенции в областта на стратегическото планиране или в областта на финансовия мениджмънт или в управлението на риска.

ІІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА
Конкурсната процедура ще се проведе на три етапа:
Първи етап – проверка и оценка на допустимостта на кандидатите въз основа на представените документи и критериите за подбор;
Втори етап – писмена част, включваща представяне на концепция за развитие на предприятието. Концепцията следва да обхваща 5 годишен период на управление и в ясен, точен и систематизиран вид (до 10 страници) да представя виждането на кандидата за приоритетите за бъдещо развитие на предприятието, стратегията по отношение управлението на ресурсите и приноса на кандидата към неговото управление.
Трети етап – устна част (интервю) с допуснатите кандидати. На допуснатите до този етап кандидати, ще бъдат поставени въпроси свързани с представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на публичното предприятие и спецификата на сектора.

ІV. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА – КРИТЕРИИ, СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ТЕЖЕСТ В ОБЩАТА ОЦЕНКА
Писмена част
Методиката относно писмената част включва следните критерии за оценка:
1. Степен на съответствие на предлаганата концепция с мисията, визията, предмета на дейност на предприятието и приетите стратегически документи в съответния отрасъл;
2. Степен на познаване от кандидата на тенденциите в съответния отрасъл на национално и международно ниво;
3. Степента, в която въз основа на представената информация за предприятието и публично достъпни източници, кандидатът е анализирал основните проблеми и предизвикателства пред предприятието;
4. Умение на кандидата за формулирането на ясни краткосрочни и дългосрочни цели на предприятието;
5. Предложен подход от кандидата по отношение управлението на човешките ресурси и критериите за постигане или непостигане на целите на предприятието от членовете на екипа.

Концепцията се оценява по 5-степенна скала. Всеки член на Комисията оценява показаните от кандидатите резултати по всеки един от критериите, с една от следните оценки:
5 - напълно отговаря на изискванията
4 - в голяма степен отговаря на изискванията
3 - в средна степен отговаря на изискванията
2 - в малка степен отговаря на изискванията
1 - не отговаря на изискванията.

Общата оценка на всеки кандидат по писмената част се получава като средноаритметична величина от сбора на оценките на всички членове на Комисията.
Кандидати, чиито концепции са оценени с оценка не по-ниска от "3.50" се допускат до участие в устната част.

Устна част
С допуснатите до участие в устната част от конкурсната процедура кандидати се провежда интервю. Комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори, които оценява по следните критерии:
1. Познаване на нормативната уредба и спецификата на сектора, сфери на дейност, правомощия и отговорности на органите на управление на публичното предприятие;
2. Стратегическа и управленска компетентност, както и ориентация към резултати, в контекста на представените в концепцията приоритети за бъдещо развитие на предприятието;
3. Умение за аргументирано и убедително представяне на отговорите на поставените въпроси.

Оценката се извършва по 5-степенна скала. Всеки член на Комисията оценява показаните от кандидатите резултати по всеки един от определените критерии, с една от следните оценки:
5 - напълно отговаря на изискванията
4 - в голяма степен отговаря на изискванията
3 - в средна степен отговаря на изискванията
2 - в малка степен отговаря на изискванията
1 - не отговаря на изискванията
Общата оценка на всеки кандидат по устната част се получава като средноаритметична величина от сбора на оценките на всички членове на Комисията.
Кандидати, получили оценка на интервюто по-ниска от "4" не подлежат на класиране в конкурсната процедура.

Крайна оценка
Крайната оценка на кандидатите се получава като сума от оценките им по писмената част с тегло 40 % и по устната част (интервюто) с тегло 60 % по формулата:
крайна оценка = (оценка от писмената част) х 0,4 + (оценка от устната част) х 0,6.

V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА
1. Писмено заявление за участие в конкурсната процедура от кандидата съгласно образец (приложение № 1).
2. Към заявлението се прилагат:
2.1. автобиография;
2.2. копие от диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен – "магистър", както и копие от удостоверение за правоспособност (когато е приложимо);
2.3. копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (професионален опит се доказва с официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж и извършване на дейност в чужбина и др.);
2.4. декларация по образец относно наличието или липсата на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т.т. 3-8 от ЗПП (приложение № 2);
2.5. декларация по образец относно наличието или липсата на обстоятелствата по чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от ЗПП – само за кандидатите за независим член (приложение № 3);
2.6. копия от референции, свидетелства, сертификати, удостоверения и от други документи, с които кандидатът би могъл да докаже, че притежава уменията и компетенциите по т. 4 от раздел II от настоящата покана.

VI. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ
1. Заявлението, ведно с приложенията към него за участие в конкурса, както и концепцията следва да се подават в запечатан, непрозрачен плик с посочване на публичното предприятие, за което се кандидатства и името на кандидата, в деловодството на Министерството на енергетиката, лично от всеки кандидат или чрез пълномощник или чрез куриерска служба на адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. "Триадица" № 8. Заявлението, ведно с приложенията към него, се подава в срок от 10 (десет) календарни дни от публикуване на поканата. Ще се разглеждат само документи, постъпили в деловодството на министерството до изтичането на посочения срок.
2. Кандидатите, които са допуснати до писмената част на конкурса, ще получат покана, в която ще бъде посочен срокът на изпращането на концепцията до Министерството на енергетиката.
3. Устната част на конкурса ще се проведе в Министерството на енергетиката, гр. София, ул."Триадица" № 8, като допуснатите кандидати до нея ще получат писмена покана, в която ще се посочи денят и часът на провеждането на интервюто.
4. Начин на комуникация - на електронен адрес: konkursi.zpp@me.government.bg.

"МИНПРОЕКТ" ЕАД
А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
"Минпроект" ЕАД e еднолично акционерно дружество със 100 % държавно участие. Правата на държавата в капитала на дружеството се упражняват от министъра на енергетиката.
Дружеството извършва широк обхват от проучвателна, проектно-конструкторска, научно-изследователска, развойно-внедрителска, инженерингова, консултантска, експертна, стандартизационна и контролно-измервателна, търговска, иновационна, маркетингова и посредническа дейности в страната и чужбина.
"Минпроект" ЕАД е регистриран в централния консултантски регистър на PHARE (per. № BG-20283). Дружеството притежава и лиценз рег.№ 739 от 19.07.1995 г., издаден от Комитета по енергетика за извършване на проучвателни, проектни и консултантски работи в енергийния сектор.
Дружеството е с опит на главен проектант на всички въгледобивни дружества в РБългария.
"Минпроект" ЕАД притежава опита и реализира проекти в следните области: технико-икономически изследвания на въглищни басейни; технологии за преработка на въглищата; методи за брикетиране;инсталации за пречистване на руднични води; научни изследвания по физико-механичните свойства на скалите и въглищата; методи и оборудване за прокарване и крепене на минни изработки;методи и средства за заздравяване на скалите; системи за подземен добив на въглища в неблагоприятни минно-геоложки условия; механизация на производството и спомагателните дейности в подземния въгледобив; разработване и изпитване на взривни вещества; изпитване на взривозащитено и искробезопасно електро-оборудване; научни изследвания на метаноотделянето, рудничните пожари и експлозии на въглищен прах в подземните рудници; ергономически изследвания, методи и средства за защита от шум и вибрации; рационално използване на енергията; организация на ремонтната дейност;организация, управление, системи на заплащане и прогнозиране на въгледобива; екологични проблеми на въгледобива, научно-изследователска дейност по рекултивации на ландшафта, методи за безхумусна рекултивация.
Направление "Научно-приложна дейност" обхваща дейността на Нотифициран орган " с идентификационен № 1877 на "Европейската комисия и Изпитвателен център "Минпроект".
 Нотифициран орган по Наредбата за съществените изисквания и оценка на съответствието на взривни вещества за граждански цели, въвеждаща Директива 2014/28/ЕС. Дейността му се състои в оценяване на съответствието на взривни вещества за граждански цели, посочени в чл. 2 ал. 1 от Наредбата и оценяване на съответствието на взривни вещества за граждански цели, определени в Клас 1 от Препоръките на ООН за превоз на опасни товари, а именно бризантни взривни вещества, детониращи шнурове и детонатори.
 Нотифициран орган по Наредбата за съществените изисквания и оценка на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера, въвеждаща Директива 2014/34/ЕС. Дейността му се състои в оценяване на съответствието на електрически и неелектрически съоръжения, защитни системи, елементи, машини, автономни защитни системи, двигатели с вътрешно горене, устройства за безопасност, контролиращи и управляващи устройства, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера.
Изпитвателният център включва две лаборатории:
 лаборатория за изпитване на взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривна техника и технология - взривни вещества за гражданска употреба, детониращ шнур, огнепроводен шнур. Допълнително лабораторията извършва технологични взривни работи с цел изследване и изпитване на взривни материали и ремонт и проверка на уреди за взривяване и ом метри за електродетонатори.
 лаборатория за изпитване на взривозащитени съоръжения в следните видове изпълнения: взривонепроницаемо; с искробезопасна електрическа верига; взривозащитено изпълнение "е"; под свръхналягане; напълнени с масло; херметизация с изолационна маса. Освен това в лабораторията се извършва: определяне на IP защита; определяне на електростатична искробезопасност; определяне на фрикционна искробезопасност.
Изпитвателният център "Минпроект" е единственият на територията на България с такъв предмет на дейност и е част от Националната система за доказване на безопасността, чрез която се прилагат на практика Европейските директиви и изисквания.
Б. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Общо приходите от оперативна дейност към 30.09.2020 г. са в размер на 1 309 хил. лв.
Общо разходите за дейността са в размер на 1 763 хил. лв.
Отчетеният финансов резултат преди данъци към 30.09.2020 г. е загуба от 460 хил. лв., като дружеството отчита подобрение спрямо отчетената загуба за същия период на 2019 г. - 754 хил. лв.
Общо активите на дружеството възлизат на 2 019 хил. лв. към 30.09.2020 г.
Общо собственият капитал на дружеството възлиза на 1 554 хил. лв.
В. СТРАТЕГИЯ, ЦЕЛИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Стратегията за развитие на "Минпроект" ЕАД е насочена към ефективно управление на техническите, финансови и човешки ресурси, чрез:
- подобряване планирането, контрола по изпълнението, качеството и сроковете за изпълнение на договорените задачи, и професионалното представяне на резултатите пред инвеститорите;
- повишаване ефективността на труда и оптимизиране на организационните връзки в процеса на изпълнение на договорите;
- подобряване на организацията на дейността и оптимално натоварване на наличните технически и човешки ресурси.
Основен акцент е оптимизация на дейностите, чрез използване на актуални информационни технологии, професионална изчислителна техника и подходящи програмни продукти.
Предприятието се стреми към гъвкавост по отношение на прилаганата пазарна политика и диференциран подход към клиентите на дружеството.

 

отпечатай тази страница