Заповед № Е-РД-16-352/07.06.2022 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за предоставяне на разрешение за проучване на минни отпадъци в площ "Насипища на рудник Медет", обл. Пазарджик

Дата на обявяване: 19.07.2022

ЗАПОВЕД Е-РД-16-352/07.06.2022 г. 

На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3 от Закона за подземните богатства (ред. ДВ, бр. 14 от 2015 г.), § 63 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн. ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 79 от 2020 г.)

НАРЕЖДАМ:

 1. Да се проведе търг с тайно наддаване за предоставяне на Разрешение за проучване на минни отпадъци, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗПБ, в площ "Насипища  на рудник Медет", с размер 1,51 кв. км, разположена на територията на община Златица, област Софийска и община Панагюрище, област Пазарджик, с координати на характерните гранични точки, Приложение № 1 към настоящата заповед.
 2. Определям срок на разрешението: 2 години от датата на влизане в сила на договора за проучване.
 3. Одобрявам минимална работна програма, задължителна за изпълнение от определения титуляр на разрешението, посочена в т. V от тръжните книжа.
 4. Определям срок за провеждане на търга: до 90 дни от датата на обнародване на заповедта в "Държавен вестник".
 5. Определям срок за закупуване на тръжните книжа: до 17.00 ч. на 25-ия ден от обнародване на заповедта в „Държавен вестник”. Тръжните документи се получават в стая 807 на Министерството на енергетиката, гр. София, ул. “Триадица” № 8, тел. 02/9263 199, след представяне на следните документи:
  • Копие от платежно нареждане за закупуване на тръжните книжа на стойност 1 000 (хиляда) лв., внесени по сметка на Министерство на енергетиката: IBAN BG94 BNBG 9661 3000 1421 01, BIC BNBGBGSD, БНБ-ЦУ. В платежното нареждане следва да бъде записано: "За закупуване на тръжни книжа за площ "Насипища  на рудник Медет". В документа се посочва и името на кандидата в полза на когото е извършено плащането;
  • Документ за самоличност на лицето, което получава закупените тръжни книжа. Лицето, което получава закупените книжа, подписва приемо-предавателен протокол и декларация за опазване тайната на сведенията, които се съдържат в тръжните документи.
 1. Определям срок за приемане на заявленията за участие в търга: до 17.30 часа на 35-ия ден от обнародване на заповедта в "Държавен вестник", кандидатите подават в деловодството на Министерство на енергетиката, гр. София, ул. “Триадица” № 8, писмено заявление в запечатан плик, на български език за участие в търга и приложенията към него, изискуеми съгласно българското законодателство и тръжните книжа, включително документ за внесена такса в размер 1 450 (хиляда четиристотин и петдесет) лева съгласно Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за подземните богатства, одобрена с ПМС № 284 от 17 октомври 2011 г. Таксата се внася по сметка на Министерство на енергетиката: IBAN BG94 BNBG 9661 3000 1421 01, BIC BNBGBGSD, БНБ-ЦУ. В платежното нареждане следва да бъде записано: „Такса за участие в търг за площ "НАСИПИЩА НА РУДНИК МЕДЕТ".
 2. Определям депозит за участие – парична вноска в размер на 10 000 (десет хиляди) лв., който следва да бъде внесен към датата на подаване на заявлението за участие в търга, по сметка на Министерство на енергетиката – IBAN BG75 BNBG 9661 3300 1421 03, BIC BNBGBGSD, БНБ-ЦУ. В платежното нареждане следва да бъде записано: "Депозит за участие в търг за площ "НАСИПИЩА НА РУДНИК МЕДЕТ". Същото се прилага към заявлението за участие в търга.
 3. Определям изисквания за минимални управленски и финансови възможности, които да притежават кандидатите за допускането им до участие в търга, приложение 2 към настоящата заповед.
 4. Определям срок за внасяне на ценовите предложения: до 17.30 часа на 55-тия ден от обнародване на заповедта в „Държавен вестник”. Ценовите предложения се подават в запечатан плик в деловодството на Министерство на енергетиката, гр. София, ул. "Триадица" № 8.
 5. Определям първоначална цена на правото да се проучва в площта в размер на 735 000 (седемстотин тридесет и пет хиляди) лв. без ДДС.
 6. Когато двама или повече участници предложат еднаква най-висока цена, да се проведе явен търг между тях, при който наддаването да започне от предложената еднаква най-висока цена със стъпка на наддаване 36 750 (тридесет и шест хиляди седемстотин и петдесет) лв. без ДДС, представляващи 5 на сто от първоначалната цена по т. 10 от настоящата заповед.
 7. Търгът да се проведе и когато има само един допуснат кандидат.
 8. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Пламен Данаилов – заместник-министър на енергетиката.
 9. Заповедта да се обнародва в "Държавен вестник" и на интернет страницата на Министерство на енергетиката.
 10. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването й в "Държавен вестник" пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Приложение 1 към т. 1 от Заповед № Е-РД-16-352/07.06.2022 г.

Списък на координатите на граничните точки, описващи ПЛОЩ "НАСИПИЩА НА РУДНИК МЕДЕТ"

(Координатна система БГС 2005 г., кадастрални

No

X [m]

Y [m]

1

4722034

391437

2

4722156

391533

3

4722267

391671

4

4722292

391731

5

4722300

391766

6

4722373

391839

7

4722345

391964

8

4722357

391991

9

4722362

392010

10

4722390

392036

11

4722380

392053

12

4722368

392132

13

4722339

392145

14

4722277

392149

15

4722252

392166

16

4722154

392165

17

4722068

392057

18

4722060

391879

19

4722003

391789

20

4721912

391826

21

4721896

391996

22

4721860

392056

23

4721808

392076

24

4721763

392202

25

4721635

392180

26

4721560

392099

27

4721603

391953

28

4721565

391917

29

4720551

391976

30

4720251

392089

31

4720044

392436

32

4719864

392672

33

4719561

392734

34

4719449

392779

35

4719531

392876

36

4719523

392934

37

4719476

393035

38

4719374

393077

39

4719380

393187

40

4719349

393283

41

4719217

393247

42

4719173

393179

43

4719169

393114

44

4718870

392926

45

4718891

392872

46

4718441

392417

47

4718261

392519

48

4718115

392633

49

4717815

392755

50

4717636

392711

51

4717357

392524

52

4717492

392403

53

4717728

392388

54

4717838

392069

55

4717790

391982

56

4717818

391968

57

4717886

391995

58

4717943

391949

59

4717899

391808

60

4717933

391769

61

4718026

391793

62

4718058

391864

63

4718193

391977

64

4718234

392110

65

4718292

392155

66

4718220

392412

67

4718269

392462

68

4718484

392314

69

4718410

392085

70

4718404

392028

71

4718608

391854

72

4718691

391938

73

4718691

392045

74

4718799

392161

75

4718800

392259

76

4718684

392358

77

4718524

392394

78

4718917

392780

79

4719075

392842

80

4719271

392798

81

4719437

392729

82

4719552

392695

83

4719844

392631

84

4720007

392412

85

4720187

392092

86

4720365

392011

87

4720625

391916

88

4721184

391889

89

4721224

391745

90

4721454

391534

91

4721487

391450

92

4721734

391445

93

4721793

391398

94

4721897

391417

95

4721980

391418

Приложение 2 към т. 8 от Заповед № Е-РД-16-352/07.06.2022 г.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАЛИЧИЕ НА МИНИМАЛНИ УПРАВЛЕНСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

 

Кандидатът – търговец, съответно обединението – кандидат, да притежава необходимите за извършване на дейностите по проучване минимални управленски и финансови възможности, както следва:

 1. Минимални управленски възможности – кумулативното изпълнение на следните условия:

1.1   кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него да представи препоръки от бизнес партньори (оригинали или нотариално заверени), които да удостоверяват техните управленски възможности – минимум 2 броя;

1.2   кандидатът да разполага с основен експертен състав, който задължително да включва минимум един геологопроучвател, един геодезист (маркшайдер) и един минен инженер – обогатител, всеки с трудов стаж по специалността минимум 5 (пет) години.

По т. 1.2 кандидатът може да представи доказателства за управленски възможности за други физически или юридически лица, при условие, че декларира, че ще използва ресурсите им при изпълнение на проекта и представи декларация от третото лице, че ще предостави на разположение на кандидата възможностите си за изпълнение на дейностите по проучване на минни отпадъци в площ "Насипища  на рудник Медет". В случай че използва ресурсите на други физически или юридически лица, същите представят декларация за липса на обстоятелствата по чл. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с §1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

 

 1. Минимални финансови възможности – кандидатът да отговаря на едно от следните изисквания:

2.1    кандидатът търговец или поне един от участниците в обединението кандидат да е реализирал нетни приходи от продажби общо за последните 3 (три) финансови години, в зависимост от датата, на която е учреден, не по-малко от 1 000 000 (един милион) лева. Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази точка се прилага към обединението като цяло;

или

2.2    кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него да представи препоръка от банкова или друг финансова институция, че същият разполага с необходимите финансови средства за изпълнение на дейностите по проучване на минни отпадъци в площ "Насипища  на рудник Медет";

или

2.3    кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него да представи писмо-намерение от банкова или друга финансова институция, че ще му бъдат предоставени необходимите финансови ресурси за изпълнение на дейностите по проучване на минни отпадъци в площ „Насипища  на рудник Медет”.

По т. 2 кандидатът може да използва финансовите ресурси на друго физическо или юридическо лице – търговец, при изпълнение на проекта за проучване, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. В случай, че кандидатът ползва ресурсите на друго физическо или юридическо лице – търговец, същото следва да представи декларация за липса на обстоятелствата по чл. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с §1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.