Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "ЕЕ-3", област София и област Монтана

Дата на обявяване: 04.03.2022

На основание постъпило заявление за търсене и проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗПБ – метални полезни изкопаеми в площ "ЕЕ-3", разположена на територията на общини Своге и Годеч, област София и общини Вършец и Берковица, област Монтана и описана със следните координати в координатна система БГС 2005, зона 35: 

Х [m]

Y [m]

1

4786691

174655

2

4782935

181129

3

4780118

187349

4

4779958

192081

5

4778557

195557

6

4786967

203257

7

4786210

203533

8

4785754

204137

9

4785110

204389

10

4784809

204866

11

4783787

205001

12

4781660

205161

13

4780125

207244

14

4778963

207743

15

4778548

207457

16

4779384

206244

17

4778237

206145

18

4777073

204469

19

4776389

204614

20

4775979

205101

21

4777965

189432

22

4779122

188925

23

4778684

188364

24

4777145

188849

25

4773840

186501

26

4773678

184404

27

4774054

183487

28

4775920

183311

29

4776397

182102

30

4775812

181929

31

4778628

178683

32

4780975

175384

33

4782697

174155

34

4782984

174318

35

4784290

174665

36

4784521

174599

37

4784699

174634

38

4785136

174614

39

4785258

174566

40

4785847

174873

изключена площ

41

4777990

199900

42

4777990

200150

43

4777800

200150

44

4777800

199900