Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Чукоровото", област Пловдив

Дата на обявяване: 21.01.2022
Краен срок за получаване на документи: 21.01.2032

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Министерство на енергетиката предстои да се предостави разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали в площ "Чукоровото", разположена на територията на община Асеновград, област Пловдив, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, зона 35:

Х [m]

Y [m]

1

4658697

322962

2

4658539

323117

3

4658381

323080

4

4658344

323117

5

4658229

323134

6

4658105

322714

7

4657911

322251

8

4658367

322243

9

4658624

322129

10

4658694

322126

11

4658744

322284

12

4658720

322315

13

4658620

322345

14

4658635

322401

15

4658459

322564

16

4658455

322651