Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Бенчовото", област Кърджали

Дата на обявяване: 07.05.2021

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства, във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) и § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗПБ (обн. ДВ, бр. 79 от 8 септември 2020 г.), Министерството на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ в площ "Бенчовото", разположена в землищата на селата Седловина и Широко поле, община Кърджали, област Кърджали, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, зона 35:

Х [m]

Y [m]

1

4610559

370574

2

4610214

371312

3

4609968

371176

4

4609833

371156

5

4609742

370427

6

4610114

370243

7

4610314

370315

8

4610486

370381