Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Симона", област Благоевград

Дата на обявяване: 23.04.2021

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства и § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗПБ (обн. ДВ, бр. 79 от 8 септември 2020г.), Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали в площ "Симона", разположена на територията на с. Хвостяне и с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, зона 35:

Х [m]

Y [m]

1

4606515

239625

2

4606126

239954

3

4605806

239925

4

4606318

239306