Разрешение № 520 от 13.06.2019 г. за проучване на строителни материали в площ "Струдин", област Сливен

РАЗРЕШЕНИЕ № 520 от 13.06.2019 г.

за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Струдин", разположена в землището на село Струпец, община  Сливен, област Сливен.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл.  5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 15 от Протокол № 19 от заседанието на Министерския съвет на 8 май 2019 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "Динас" АД, гр. Сливен - титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 119001918, със седалище и адрес на управление – гр. Сливен, ул. "Самуиловско шосе", да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Струдин", разположена в землището на село Струпец, община  Сливен, област Сливен, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 0.391 (нула цяло триста деветдесет и един) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Струдин"

Координатна система 1970 г.

Х [m]

Y [m]

1

4656134

9474950

2

4656269

9475053

3

4656085

9475124

4

4656068

9475319

5

4655881

9475293

6

4655876

9475257

7

4655755

9475411

8

4655668

9475457

9

4655632

9475491

10

4655581

9475591

11

4655667

9475618

12

4655664

9475672

13

4655567

9475662

14

4655558

9475721

15

4655533

9475715

16

4655518

9475854

17

4655229

9475950

18

4655156

9475946

19

4655087

9475982

20

4654980

9475999

21

4654995

9475834

22

4655045

9475830

23

4655084

9475808

24

4655136

9475765

25

4655183

9475752

26

4655228

9475715

27

4655407

9475480

28

4655528

9475357

29

4655550

9475302

30

4655536

9475225

31

4655600

9475161

32

4655647

9475060

33

4655702

9474979

34

4655739

9474942

35

4655867

9474960

36

4655942

9474988

37

4655982

9475009

38

4656000

9475004

39

4656027

9474977

отпечатай тази страница